Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ЗАЕТОСТ ПО ПРОГРАМИ И МЕРКИ КЪМ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

По данни на Агенцията по заетостта към 31.03.2014 г. в Община Тервел безработни са 1681 души. Седемстотин от тях са безработни от повече от една година, т.е. те са дългосрочно безработни. Двеста и четирима от безработните са младежи до 29 годишна възраст. През март Дирекция ‘Бюро по труда” в Тервел е обявило заявени от работодатели 77 работни места. Отново през март са започнали работа 72 души.

Към момента Община Тервел осигурява заетост по програми , мерки и чрез обществени поръчки по инфраструктурни проекти на 83 ма души. Петима души работят по Регионална програма за заетост, която им осигурява работа на пълен работен ден за шест месеца. Ангажиментите им са свързани с поддръжка на публичната инфраструктура. Осем души са наети по Национална Програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”.Те също участват в дейностите по поддръжка на зелени площи, паркове, стадион, улици, тротоари и публични сгради и помагат в социалните дейности към домашния социален патронаж. Работното им време е 6 часа, а заетостта – 9 месеца. Шест души работят по мерки за закрила на заетостта. Те са хора с увреждания и младежи до 29 годишна възраст. Работният им ден е 8 часа, а заетостта – за половин и една година.Младежите работят в общинска администрация, а трудоустроените лица са охранители и работници за поддръжка на спортни площадки. Двадесет и девет души започнаха работа през този месец по ОП”Развитие на човешките ресурси”. Ще работят половин година при 8-часов работен ден. Сред тях има хора от девет села и от общинския център. В Тервел работниците са групирани в работни групи, ръководени от общинска администрация , а по селата работа им възлагат кметовете на съответното населено място.

Двадесет и пет души са лични асистенти на хора с увреждания по Програма ‘Подкрепа за достоен живот”.

Шестнадесет души за наети от строителни фирми, изпълняващи обществени поръчки за строителство в общината. Предстои наемане на още 10 лица,които ще участват в строителни работи по пречиствателна станция, пътища, улици.Поръчките, които ще осигурят тяхната заетост все още са в етап на оценка или подготовка на договори.

Публикувано на 10 May 2014