Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ПОКАНА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

Местна инициативна група МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ обявява покана за набиране на заявления за подпомагане по 6 мерки от Стратегията за местно развитие.

Проектни предложения се приемат всеки работен ден до 28 февруари 2014 г. в офиса на МИГ-а в гр.Тервел, ул.„Цар Калоян” №11.

Може да се кандидатства за дейности и инвестиции, които ще се осъществяват само на територията на Общините Тервел и Крушари. За да кандидатствате, трябва да имате постоянен адрес или седалище на територията на двете общини.

След две годишен прием на заявления, до края на 2013 година към Стратегията на МИГ Тервел-Крушари са подадени 48 заявления от бенефициенти. При общ бюджет от 3 114 700 лв., предоставен съгласно Договор № РД50-97 от Министерството на земеделието и храните чрез Държавен фонд „Земеделие“ на МИГ Тервел-Крушари за финансиране на проекти, до края на 2013 г. са одобрени 37 проекта с общ размер на субсидията 2 474 224 лв. Подписани са 16 договора и други 4 проекта са получили одобрение от ДФЗ. За останалите 17 проекта се чака решението на ДФ „Земеделие“.

Приемът за 2014 година е за останалите недоговорени средства в размер на 666 591 лв. По всяка от мерките има определен бюджет и може да се кандидатства с проекти по мярката до изчерпване на нейния бюджет.

МЕРКИ ЗА ЧАСТНИЯ СЕКТОР
Финансова помощ по Мярка 121 – „Модернизиране на земеделските стопанства“


Предназначена е за земеделски производители и има за цел да се разнообрази произвежданата на територията земеделска продукция, да се повиши нейното качество, както и да се увеличи делът на продукцията от животновъдни ферми.

Останалият бюджет за финансиране на проекти по мярка 121 е 169 хил. лв.
Може да се кандидатства с проекти с размер от 5 хил. до 150 хил. лв.

Финансовата помощ е в размер на:
- 50 % от допустимите разходи по проекти на млади фермери и за известиции, свързани с производство на мляко и
- 40 % от допустими разходи за останалите земеделските производители.

Финансова помощ по Мярка 123 – „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“
се предоставя на микро или малки предприятия от хранително-преработвателната промишленост на територията, за въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, за подобряване качеството и безопасността на храните и за постигане на съответствие със стандартите на Общността.

Бюджетът за финансиране на проекти по мярка 123 е 60 хил. лв.
Може да се кандидатства с проекти от 20 хил. до 120 хил. лв.

Финансовата помощ е в размер на:
- 60% от допустимите разходи по проекти за инвестиции в сектора мляко и млечни продукти и
- 50% от допустимите разходи за проекти в другите сектори на хранително – преработвателната промишленост.


Финансова помощ по Мярка 312 – „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“
се отпуска, за да се подкрепят малки предприятия за развитие на неземеделски дейности. По мярката се подкрепя развитие на производства или услуги;

Останалият бюджет за финансиране на проекти по мярката е 178 хил. лв.
Може да се кандидатства с проекти от 10 хил. до 160 хил. лв.,
като финансовата помощ е в размер на 70% от общите допустими разходи.


МЕРКИ ЗА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Финансова помощ по Мярка 313 – „Опазване и подобряване на селското наследство“

се предоставя на Община Крушари и на юридически лица с нестопанска цел от общината за подпомагане развитието на интегриран селски туризъм, разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетители.

Бюджетът за финансиране на проекти по мярката е 58 600 лв.
Може да се кандидатства с проекти от 10 хил. до 58 600 лв.,
като финансовата помощ е в размер на 100% от общите допустими разходи

Финансова помощ по Мярка 321 – „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“
се предоставя на общините Тервел и Крушари и на юридически лица с нестопанска цел и читалища за проекти, които целят да се подобри достъпът на населението от територията до културни, спортни и социални услуги и да се създадат по-добри условия за отдих.

Останалият бюджет за финансиране на проекти по мярка 321 е 178 хил. лв.
Може да се кандидатства с проекти от 6 хил. до 140 хил. лв.
като финансовата помощ е в размер на 100% от допустимите разходи.

Финансовата помощ по Мярка 322 – „Обновяване и развитие на населените места“
е предназначена за проекти на Общините Тервел и Крушари и за юридически лица с нестопанска цел, читалища и местни поделения на вероизповеданията. Целта е да се подобри привлекателността на средата за живот на територията, като се рехабилитират обществени зелени площи – паркове и детски площадки, да се реконструира улична мрежа, тротоари, площади и улично осветление.

Общият бюджет за финансиране на проекти по мярката е 22 350 лв.
Може да се кандидатства с проекти от 6 хил. до 22 хил. лв. , като
финансовата помощ е в размер на 100%
от допустимите разходи

-----------------------------------------------------

Указания и формуляри за кандидатстване с проекти можете да намерите в сайта на МИГ Тервел-Крушари www.mig-tk.org. Консултации по кандидатстването можете да получите всички дни от седмицата в офиса на МИГ-а в гр. Тервел, на ул.„Цар Калоян” №11


Публикувано на 17 Feb 2014