Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ОЩЕ НА ТЕМА ОТПАДЪЦИ

На 20.06.2013г. Кмета на Община Тервел подписа Договор за сътрудничество с „Трансинс батери“ООД гр.Варна и „Трансинс авторециклиращ консорциум“АД гр.Варна във връзка с организирането, изграждането и прилагането на система за събиране и съхраняване на негодни за употреба батерии, акумулатори, излезли от употреба гуми и предаването им за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане. До 31.07.2013г. 50 бр. контейнери за негодни за употреба батерии ще бъдат разположени в административни сгради, търговски обекти, учебни заведения във всички населени места на община Тервел. Площадка за събиране на излезли от употреба гуми ще бъде обособена в звено“Чистота“, находящо се на ул.“Хан Аспарух“ ¹ 78. Това е една от първите стъпки, чрез които общинска администрация започва да изпълнява ангажиментите си по отношение на разделното събиране на отпадъци. Приканваме всички граждани активно да се включат в системата за събиране на горе цитираните отпадъци. Нека следваме заветите на предците ни: “Отнасяйте се добре към Земята. Тя не ви е дадена даром от вашите родители, а ви е дадена назаем от вашите деца.“

А ето и местата, където всеки един би могъл да изхвърли негодните за употреба батерии:

1. Сграда на Общинска администрация гр. Тервел – ул.„Св. Св. Кирил и Методий” ¹ 8
2. Дирекция „Социално подпомагане” гр. Тервел – ул.„Св.Св. Кирил и Методий” ¹ 8
3. Кметство с. Ангеларий
4. Кметство с. Безмер
5. Кметство с. Балик
6. Кметство с. Божан
7. Кметство с. Бонево
8. Кметство с. Главанци
9. Кметство с. Градница
10. Кметство с. Гуслар
11. Кметство с. Жегларци
12. Кметство с. Зърнево
13. Кметство с. Каблешково
14. Кметство с. Кладенци
15. Кметство с. Коларци
16. Кметство с. Кочмар
17. Кметство с. Мали Извор
18. Кметство с. Нова Камена
19. Кметство с. Оногур
20. Кметство с. Орляк
21. Кметство с. П. Савово
22. Кметство с. Поп Груево
23. Кметство с. Сърнец
24. Кметство с. Честименско
25. Централна кооперативна банка , ул. „Св.Св.Кирил и Методий” ¹ 6
26. Пощенска банка, ул. „Хан Аспарух” ¹ 37
27. Уни Кредит Булбанк, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” ¹ 7
28. ЦДГ „Детелина” ¹ 1 – ул. „Хан Аспарух” ¹ 38
29. ЦДГ „Здравец” ¹ 2 - ул. „Стара планина” ¹ 44
30. ЦДГ „Първи юни” ¹ 3 – ул. „Хан Аспарух” ¹ 98
31. ЦДГ „Детски свят” с. Безмер, ул. „Първа” ¹ 37
32. ЦДГ „Слънчице” с. Орляк, ул. „Втора” ¹ 15
33. ЦДГ „Букет” с. Зърнево, ул. „Петнадесета” ¹ 1
34. ЦДГ „Детски свят” с. Поп Груево, ул. „Девета” ¹9
35. ЦДГ „Светулка” с. Коларци, ул. „Шеста” ¹ 13
36. ПГТО „Дочо Михайлов”, ул. „Хан Аспарух” ¹ 81
37. СОУ „Йордан Йовков”, ул. „Климент Охридски” ¹ 34
38. ОУ „Васил Друмев” с. Орляк, ул. „Втора” ¹ 9
39. ОУ „Отец Паисий” с. Нова Камена, ул. „Втора” ¹ 30
40. ОУ „Христо Ботев” с. Зърнево, ул. „Първа” ¹ 53
41. ОУ „Д-р Петър Берон” с. Коларци, ул. „Осма” ¹ 14
42. ОУ „Паисий Хилендарски” с. Безмер, ул. Девета” ¹ 5
43. НУ „Христо Ботев” с. Каблешково, ул. „Първа” ¹ 19
44. ОДК „Малкият принц” , ул. „Цар Калоян” ¹ 11
45. EТ „ Донидо – Дончо Стоянов” – ул. „Гео Милев” ¹ 9 – 2 бр.
46. „Фото Каприз” ЕООД – ул. „Св. Св. Кирил и Методий” ¹ 3
47. „Няголови – Тервел” ЕООД – ул. „Св. Св. Кирил и Методий” ¹ 5
48. „СБА Белослав” ЕООД – ул. „Цар Иван Асен II” ¹1
49. „Вес Комерс” ЕООД – ул.” Ал. Стамболийски” ¹ 11

Публикувано на 12 Jul 2013