Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ С НАГРАДА „РАБОТОДАТЕЛ НА ГОДИНАТА”На 12 декември тази година Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов връчи приз „Работодател на годината” на двадесет и шест работодатели, представители на бизнеса и общините. Номинациите са в девет категории и са предназначени за фирми и общински администрации,разкрили най-много работни места през 2011 г. и наели на тях безработни от местните бюра по труда.

Община Тервел получи втора награда за „Работодател на годината” в категорията „Работодател, разкрил най-много работни места в Община с висока безработица, извън НП „ОСПОЗ” и наел на тях кандидати,насочени от бюрото по труда”.

През 2011 година тези разкрити от общинска администрация работни места в Тервел и селата са 143. Те обхващат всички безработни, които са били наети по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси” – озеленители, строители, домашни помощници, по Регионална програма за заетост – озеленители, по мерки за заетост – хора с увреждания, майки с деца от 3 до 5 години, майки с деца до 3 години , млади специалисти с висше образование и други безработни лица, започнали работа в общинска администрация и звената към нея – дом за стари хора, звено „Чистота”.

А сега няколко думи за безработицата и заетостта в общината. По данни от последното преброяване през тази година хората в икономически активна възраст в общината са 5824. Като безработни в Дирекция „Бюро по труда” Тервел към 31.10.2011 г. са регистрирани 1203 лица. Към юни 2009 г. безработните са били 1236 души.

По отношение на образователния ценз: По данни към 31 юли т.г. с висше образование са 24 безработни – 1,89 % от безработните лица, спрямо 1,5% през 2009 г. Средно специално и професионално образование имат 160 безработни – 12,58 % от общия брой безработни спрямо 14,2 % през 2009 г. Средно общо образование имат 188 безработни, които представляват 14,78 % от безработните към юли 2011 г., докато през 2009 г. те са били 3,9 % от общия брой безработни. С основно образование са 174 безработни – 13,68 %. За сравнение през 2009 г. тази категория безработни са представлявали 13,7 %. Начално и по-ниско образование имат 726 безработни, което представлява 57 % от общия брой безработни при 66,7 % към 2009 г. Очевидно липсата на образование и ценз, а също така липсата на трудови навици са основна причина са порочния кръг – „без образование – без работа”. Работодателите в общината неведнъж са се сблъсквали с лошата трудова дисциплина на наетите безработни. Недостигът на квалифицирани работници, показващи отговорно отношение към възложените им от работодателя ангажименти, са ежедневие. Числата са категорични - липсата на образование и квалификация са главна причина за високия ръст на безработицата в общината.

По отношение на възрастова структура:Безработните младежи до 29 годишна възраст са 182, което съставлява 14,30% от общия обем безработни лица в Община Тервел.През 2009 г. същата категория лица са били 225 и са представлявали 18,2% от безработните. Намалението на категорията на безработните младежи до 29 годишна възраст по отношение на абсолютния им брой и относителен дял през 2011 спрямо 2009 се дължи на адресирани към групата на безработните до 29 годишна възраст работещи програми за заетост ,квалификация и преквалификация, които се реализират на територията на общината. Безработните между 30 и 50 годишна възраст към юли 2011 са 465 души и представляват 36,56 % от общия брой безработни. При тази категория абсолютният брой и относителния дял в общата структура на безработните се запазва на нивото от 2009 г. Най-многобройна е групата на безработните над 50 годишна възраст. През 2011 г. те са 625 спрямо 521 през 2009 г. Броят на тази категория се е увеличил със 104 души ( 7 %) спрямо 2009 г.

По отношение на пол:Делът на безработните жени запазва размера си спрямо 2009 г. През юли 2011 г. безработни са 708 жени(55,6% от общия брой безработни), а през 2009 г. абсолютният им брой е 706 и съставляват 57.1% от общия брой безработни. Делът на безработните мъже се увеличава през 2011 г. спрямо 2009 г. – в абсолютно изражение с 36 души, а като относителен дял с 1,44 %.

По отношение на професионален признак:През 2011 г. се увеличава делът на безработните без специалност – съответно без специалност са 1069 души (84 % от безработните през 2011 ) спрямо 1026 души ( 83 % през 2009 г.). С работническа професия са 137 безработни през 2011 г.( 10,77 %) спрямо 118 през 2009 г. ( 9,5 %). При безработните специалисти се забелязва намаляване на дела в общата структура на безработните. През 2009 г. те са били 92 души и са съставлявали 7,4 % от безработните, а през 2011 г. са 66 души – 5,19 % от всички безработни на територията на Община Тервел.


В заключение:
*Проблемите пред пазара на труда в общината не са малко. Възможностите за работа далеч не са неизчерпаеми. Голяма част от работните места са сезонни – напр. тези в земеделието.

*Всеки месец обаче част от обявените свободни работни места остават незаети – т.е. за тях въпреки големия брой безработни няма желаещи или няма лица с изискваната квалификация.Така например през м.октомври т.г. работодателите са заявили 123 свободни работни места на територията на Община Тервел, а в края на същия месец незаети са останали 24 от работните места.

*Делът на безработните без образование и квалификация надвишава 50% от общия брой безработни.

*Видно от съпоставката на данните за 2009 и 2011 г. икономическата криза не се е отразила върху броя на безработните ( 1236 лица в средата на 2009 – 1203 души в средата на 2011 г.)

Очевидно е обаче, че общината се старае да усвоява всякакви възможности за финансиране на нови работни места. Това коства усилия и се прави, за да получат гражданите възможности за квалификация, преквалификация и заетост. Наградата „Работодател на годината” е оценката, която общинска администрация Тервел получи за усилията си да създава и поддържа работни места и възможности за трупане на опит и експертиза у своите граждани.Нужно е обаче и да се осъзнае истината, че някой може да ти помогне, тогава, когато си помогнеш сам. Преведено на езика на пазара на труда това означава да вложиш труд , за да се образоваш, да положиш усилия, за да изпълняваш ежедневно определен обем трудови ангажименти, да имаш реална самооценка за конкурентноспособността си на трудовия пазар.

През 2012 година ще продължи кандидатстването за реализиране на схеми за заетост по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси”.Общината представи и регионална програма за заетост. Двете програми предвиждат разкриване на общо 110 работни места през първото полугодие на 2012 г. – отново извън програмата ОСПОЗ, която е предназначена предимно за временна заетост на лица, получаващи социални помощи.

Публикувано на 16 Dec 2011