Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ПОРЕДНО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЕРВЕЛ

Се проведе на 24 юни 2011 г. Разгледани бяха предложения, внесени от общинска администрация и пряко свързани с дейностите на общината.

Прието бе предложение земите от общински поземлен фонд да се отдават под наем чрез провеждане на таен търг за срок от пет години, считано от началото на стопанска 2011/2012 г. до края на 2015/2016 г. Определена бе и началната тръжна цена за наемане на декар земеделска земя от общинския фонд – за 1 стопанска година и съобразно категорията на наетата земя. Така земите от втора, трета и четвърта категория ще се наемат най-малко за 35 лв. / дка/ година, тези от пета и шеста категория – за 30 лв. , а нивите от седма, осма и девета категория – за 25 лв. Общината отдава под наем общо 10 000 дка земеделски земи в различни землища.Преобладават земите от трета, четвърта и пета категория.

Прието бе и традиционното за община Тервел предложение да се поемат пътните разноски на учителите, които през ваканционния период работят в училищата по селата.

Общинските съветници определиха и максимална цена за таксиметровите превози – 0,60 лв. за дневна тарифа и 0,70 лв. за нощна тарифа.

Общинският съвет прие и решение, с което общината изказва благодарност на две дами – Иванка Илчева Стоянова и Маринка Илчева Гочева, които даряват на община Тервел свой недвижим имот – дворно място в гр.Тервел. Имотът има площ 1150 кв. м. и се намира на ул.”Хан Аспарух” – в посока към изхода за гр.Силистра.

Прието бе предложение да се отдаде под наем чрез публичен търг сладкарницата , която се помещава на първия етаж на СОУ „Йордан Йовков”.

Приети бяха няколко решения за процедиране на изменения на подробни устройствени планове и парцеларни планове. Касае се за общински имоти, при които върху терен с голяма площ е построена постройка , която към настоящия момент се ползва като търговски обект. Процедирането на изменението цели да се обособи прилежащ терен към съответната постройка , а остатъкът от имота да остане общинска собственост, която може да послужи за обслужване на бъдещи инвестиционни намерения – на общината или на стопанския сектор.

Приети бяха три решения за ползване на три броя кредити за финансиране на допустими разходи и ДДС върху тях за трите общински проекти по Програма за развитие на селските райони, които сега са в процес на изпълнение. Общият размер на трите кредита, които предстои да бъдат договорени с Фонд ‘ФЛАГ” ЕАД възлиза на 2 560 678 лв. Линейният график на дейностите предвижда строителните работи да приключат през м. август 2011 г. и респективно общината следва да разплати на изпълнителите извършените от тях строителни работи, което предстои да стане чрез усвояване на договорените кредити. През м.септември общината ще внесе в ДФЗ заявките за окончателно плащане по проектите. След като това стане факт, кредитите ще бъдат погасени. Община Тервел вече е ползвала финансовия механизъм за кредитиране на допустими разходи по проекти чрез финансов ресурс на ФЛАГ ЕАД през 2009 г. при реализиране на проект „Обновяване на детските заведения в гр.Тервел”.Кредитът бе погасен през 2010 г. след като от Оперативна Програма ‘Регионално развитие” одобриха и разплатиха извършените от Общината дейности по проекта. Новото за предстоящите кредити е, че съобразно интегралната оценка на общината – малко над 17 % при средна за страната 27 %, тя попада в групата на общините, на които ще бъдат възстановявани 60 % от лихвите по ползваните кредити.

Прието бе и решение, с което общинският съвет дава съгласие Община Тервел да участва в проекта за изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Добрич. Крайният срок за внасянето на проекта в Оперативна Програма „Околна среда” е 31 август т.г. В него участват всички общини в Област Добрич и община Никола Козлево от Област Шумен.

Публикувано на 27 Jun 2011