Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 РАЗПРЕДЕЛИХА СЕ СРЕДСТВАТА ЗА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

Те са седем - СОУ „Й.Йовков”, основни училища в селата Безмер, Орляк, Зърнево, Коларци и Нова Камена и едно начално училище в с.Каблешково. Статутът им е различен. Гимназиален етап на обучение се предлага само в СОУ „Й.Йовков”. Средищни училища са училищата в Коларци, Нова Камена и СОУ в Тервел. Към тях ежедневно пътуват ученици от околните села. Пътуването на децата от Честименско, Полк. Савово, Бонево , Жегларци, Божан, Поп Груево , Кочмар към СОУ Тервел е организирано с шест училищни автобуса. Учениците от Каблешково, Градница и Главанци се превозват до средищното училище в с.Нова Камена чрез автобуси на транспортна фирма. По този начин пътуват и учениците от селата Ангеларий, Балик, Сърнец към средищното училище в с.Коларци.
Средствата за училищата се осигуряват от републиканския бюджет. Начинът за разпределянето им обаче се определя от общината и директорите на училищата. Те могат да преразпределят до 20 % от осигурените средства чрез формула – т.е. като въвеждат допълнителни компоненти с различен вид и тежест. Така разпределените средства по формула са основния обем средства, които съставляват бюджета на всяко училище. Освен средствата по формула училищата получават още по 23 лв. за всеки учещ в училището ученик за подобряване на материалната база, по 427 лв. за осигуряване на целодневно обучение за всеки пътуващ ученик към средищните училища, по 427 лв. за организация на целодневно обучение за всеки първокласник в училището. Обучението за деца със специални образователни потребности, както и безплатните закуски за децата в началния етап на обучение също се финансират допълнително от републиканския бюджет. Основния обем от средствата за пътуването на учениците и учителите също се финансира извън формулата , за сметка на републиканския бюджет. Общината и средищните училища дофинансират друга част от разходите за транспорт на учениците , а общината - и този на пътуващите учители.
Допълнителните компоненти, въведени от общината за 2011 г. целят диференцииране на стандарта за издръжка на 1 ученик в общинско училище в аспекта на общинската политика към училищата – обезпечаване на издръжката на малките училища , чиято материална база не се използва рационално поради малкото ученици и поощряване на единственото средно общообразователно училище, за да има то ресурс да предлага конкурентно обучение и възпитание за учениците от трите училищни етапа. По тази причина са въведени четири различни допълнителни компоненти , чрез които се разпределят 15 % от средствата за издръжка на училищата:
*Допълнителен компонент за ученик в средно общообразователно училище с относителна тежест 6.00 %. Този компонент касае учениците, които учат в СОУ”Й.Йовков” гр.Тервел. Целта е да се осигурят допълнителни средства за училището, в което се провеждат олимпиади , обезпечава се работа по интереси на ученици в трите етапа на обучение – начален, прогимназиален , гимназиален от всички населени места в общината. Всеки ученик в СОУ се финансира с добавка от 156,35 лв.
* Допълнителен компонент за ученик в училище, което се отоплява на с течно гориво с тежест 6 %. Отчита се обстоятелството, че най-голямото общинско училище в гр.Тервел вече се отоплява с газ, което снижава разходите му за издръжка, а началното училище в с.Каблешково се отоплява с твърдо гориво, което също е сравнително евтино. Бюджетите на 5 общински основни училища обаче са натоварени с разходи за течно гориво – най-скъпото между трите вида горива. Освен това тези 5 училища са с малко ученици (110-180) и разходът за отопление представлява съществена част от издръжката им.Всеки ученик в основните училища в Безмер, Зърнево, Нова Камена, Коларци и Орляк се финансира с добавка от 176, 96 лв.
* Допълнителен компонент за средищно училище в населено място под 1500 души с тежест 2 %. Добавката касае средищните училища в селата Нова Камена и Коларци. Те имат целодневна организация на обучение , съобразена с пътуващите ученици и по тази причина им се налага да ползват по-голям брой персонал. В същото време броят на учениците в тези училища не надвишава броя на учениците в несредищните основни училища.Всеки ученик в двете средищни училища се финансира с добавка от 149, 176 лв.
* Добавка за основно несредищно училище в населено място извън общинския център с тежест 1 %. Добавката цели да се осигурят приходи за училищата, които имат малък брой ученици , но не са средищни и по тази причина не получават допълнителни средства от РБ за осигуряване на целодневна организация на учебния процес за деца след първи клас.Всеки ученик в училищата в селата Орляк, Зърнево и Безмер се финансира с добавка от 48,78 лв.
Така след разпределението на средствата по формула основните бюджети на училищата за 2011 година са следните ( без допълнителните средства за пътуващи ученици, първокласници, закуски, материална база, ресурсно обучение ):
СОУ „Й.Йовков” – 1 012 592,61 лв.
ОУ ‘П.Хилендарски” с.Безмер – 179 028,34 лв.
ОУ”Д-р Петър Берон” с.Коларци -196 555,94 лв.
ОУ’Отец Паисий” с.Нова Камена – 202 922,62 лв.
ОУ „В.Друмев” с.Орляк – 243 226,68 лв.
ОУ”Хр.Ботев” с.Зърнево – 155 725,50 лв.
НУ”Хр.Ботев” с.Каблешково – 49 788,20 лв.

Публикувано на 08 Mar 2011