Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПРИКЛЮЧВА ПРОЕКТ”ОБНОВЯВАНЕ НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ГР.ТЕРВЕЛ”

снимка 1
снимка 2
В началото на миналата 2008 година Община Тервел кандидатства с първия си проект по наскоро отворената за подаване на проектни предложения схема на Оперативна Програма „Регионално развитие”.Основната цел на схемата бе чрез реализиране на проекти,включващи преобладаващо строително-ремонтни дейности и доставка на оборудване да се постигнат по-добри условия за пребиваване на деца и ученици в детските и учебни заведения в българските общини.Комплексът от възможности и ограничения,които насоките за кандидатстване предвиждаха,насочиха общинското ръководство към формулиране на проектна идея,фокусирана върху преобразяване на местата,където най-малкоте жители на общината прекарват своето време – детските градини и ясли.Лимитирането на максимална стойност на проекта от 1 000 000 лв.наложи определяне на приоритети при избора на детските заведения.Съвсем логично изборът спря върху тези от тях,под чиито покрив се събира най-многобройна група от малчугани – четирите детски заведения в общинския център Тервел.Кандидатстването обхвана две основни дейности – строително монтажни и ремонтни работи за санирането на детските заведения и създаването на достъпна среда и доставянето на ново кухненско оборудване за кухнята на една от детските градини, в която се приготвя храна за две детски заведения.Така ЦДГ”Първи юни”, ЦДГ”Здравец”,Детска ясла и ЦДГ”Детелина” получиха своя шанс да станат по-топли,по-красиви и по-удобни за  малките си обитатели.След тримесечен период на оценка проектното предложение на Община Тервел бе одобрено за финансиране по силата на договор № BG161PO001/4.1.-1/2007/003, в рамките на  схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура,допринасяща за устойчиво местно развитие” ,приоритетна ос 4,операция 4.1. на Оперативна Програма”Регионално развитие 2007-2013”.
Много са стъпките,които трябва да се извървят,когато става дума за проект,финансиран със стрдства по оперативна програма.Проблемите,казусите,решенията и трудностите бяха ежедневие в процеса на реализацията на проекта.Освен строителните дейности,които всички могат да видят и оценят,екипът на проекта организира още процедури за избор на изпълнители на услуги,строителство и доставки,проектиране,събития по информиране и публичност,осигуряване на одит за законосъобразност на разходите и всичко останало,което превръща един проект,одобрен за финансиране с Европейски средства от обикновен ремонт,както обичайно хората го наричат  в цялостна концепция за преобразяване,гарантираща ефективно разходване на средства за постигане на устойчив резултат и в крайна сметка за превръщането на едно населено място в по-добро място за живеене.
Обемът от строително-ремонтни работи,които се извършиха за 6 календарни месеца в четирите обекта е впечатляващ.Бяха изградени общо 2159 кв.м.скатен покрив покрит с бардулин,който остави в историята неизменните след всеки дъжд и сняг течове,дължащи се на старите пропукани засмолени плоски покриви.Поставени бяха общо 918,13 кв.м.нова дограма,изолирани с топлозадържащи материали,измазани и боядисани бяха 2769 кв.м. външни стени.Възстановиха се комини,бетонови пътеки,външни цокли.Изгради се съоръжение за достъпна среда на входа на детската ясла.Пак там бе подменена с нова 100 % от отоплителната  инсталация в помещенията,където пребивават децата.Много от строителните работи бяха възложени допълнително,след като стана ясно,че одобрената за изпълнение оферта на строителната фирма,с която бе сключен договор е на по-ниска от прогнозираната при съставянето на бюджета на проекта  стойност.
Доставеното кухненско оборудване замени старото,многократно ремонтирано и нефункционално кухненско оборудване в ЦДГ”Първи юни”.Приготвянето на храната за повече от сто малчугани всеки ден сега става по-бързо и лесно.
След като приключиха основните дейности по проекта се премина към „украсяването” на детските домове.Най-големите от тях – ЦДГ”Първи юни” и ЦДГ”Здравец” вече имат по две фасадни пана,които привличат вниманието на малчуганите и придават несравнимо по-приветлив вид на сградите.Предстои да се работи и по фасадата на ЦДГ”Детелина”.В детската ясла от няколко години имат изрисувана образователна стена с мото ‘Докато играеш,можеш всичко да узнаеш”.Така всички деца в Тервел ще имат възможността да възприемат всеки ден при влизането си в детската градина багрите на весели ,пъстри или приказни мотиви и това ще въздейства на детските сетива и въображение.
Дейностите по проекта ще приключат с информационно събитие – кръгла маса за представяне на резултатите от проекта.Тя ще се проведе на 8 септември 2009 г. от 10:30 часа в зала 201 на Община Тервел.
Този документ е създаден в рамките на проект”Обновяване на детските заведения в гр.Тервел”,който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна Програма „Регионално развитие 2007-2013 г.,” съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие.Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Тервел и при никакви обстоятелства не може да се счита,че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.


Публикувано на 27 Aug 2009