Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ДВЕ НОВИ НАРЕДБИ – ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ЗА ТАКСИТЕ И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Бяха приети на заседанието на Общински съвет.Новостите в тях изглеждат по следния начин:
-    за местните данъци:
Приемането на нова наредба за местните данъци се налага поради промяна в закона за местните данъци и такси, задължаваща кмета на общината да направи предложение за нова наредба до Общинския съвет и тя да бъде приета до 31.01.2009 г. Няколко са новите моменти:
-    не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 2 520 лв., досега границата беше 1 680 лв.
-    всички данъци се запазват, като процент спрямо 2008 г. , без данъка за придобиване на имущество, който през 2008 г. беше 4 %, а предложението за 2009 г. е 2, 6 %.
              Трябва да отбележим някои съществени неща за сроковете за заплащане на местните данъци:
-    Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на четири равни вноски в следните срокове: от 1 февруари до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която е дължим. Но трябва да се подчертае ,че първата вноска за 2009 г. е от 01.03.2009 г до 30.04.2009 г.На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
-    Данъкът за превозните средства се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 31 март и до 30 септември на годината, за която е дължим. На предплатилите за цялата година в първия срок се прави отстъпка от 5 на сто
             -  Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец, в която декларират обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, до 31 януари на текущата година. В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността.
-    Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация по ал.1 и в същия срок заплатят пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто
            -     Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:
1. за първото тримесечие – до 31 януари;
2. за второто тримесечие – до 30 април;
3. за третото тримесечие – до 31 юли;
4. за четвъртото тримесечие – до 31 октомври.
- за местните такси и цени на услугите:
    Ще се спрем на няколко съществени промени:
            -     Освобождават се от такса за битови отпадъци:
•    Необитаемите целогодишно недвижими имоти;
  В тези случаи собствениците на съответните недвижими имоти подават декларация по образец ( представляваща Приложение № 4 към настоящата Наредба) в срок до 31.12. на предходната година, за да удостоверят това обстоятелство. По тази точка собствениците на недвижими имоти се освобождават  единствено от заплащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване, но не и от таксата за поддържате чистотата на териториите за обществено ползване и таксата за поддържане на депо за битови отпадъци.
        Декларациите за освобождаване от таксата сметосъбиране и сметоизвозване се подават от заинтересованите лица /собственици на недвижими имоти,  наематели или ползватели/ ежегодно до 31.12. на предходната година за следващата календарна година. Декларацията се подава лично или чрез упълномощено лице до кмета на общината.
        При старата наредба този срок беше 30.11. на предходната година.
-    Най съществената промяна е отпадането на годишното заплащане на такса за продажба на алкохол напитки и тютюневи изделия и разрешението за търговия с алкохолни напитки. Остава единствено разрешителното за търговия с тютюневи изделия.
-    Въвежда се такса за притежаване на кучета, която е в размер на 15 лв и се заплаща до 31 Март.


Публикувано на 09 Feb 2009