Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ОБЩИНАТА ГОТВИ ВТОРИ ПРОЕКТ ЗА ВНАСЯНЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

На 15 октомври бе внесен за разглеждане първият проект на общината по Програмата за развитие на селските райони.Той бе и първият проект внесен от община от Добричка област в Областната разплащателна агенция в гр.Добрич.Според Наредбата на Министерство на земеделието и храните ,която урежда материята по кандидатстването,оценяването и реализирането на тези проекти,срокът за разглеждането и оценката на проекта ще бъде минимум 90 дни.Основната цел на проекта е да се възстанови общинския път Тервел-Безмер-Гуслар-Граница с област Силистра.Мярката,по която се кандидатства е 321 “Основни услуги за населението в селските райони”.В случай,че проектът бъде одобрен,ще последват процедури по избор на фирма за изпълнение на строителството и строителния надзор,на гарантиране и получаване на авансово плащане и други присъщи за усвояването на средства от европейските фондове дейности.
Сега се работи по подготовката на придружаващите документи и заявлението за кандидатстване по втория общински проект по ПРСР.Той е по втората от т.нар.”общински мерки”-322 “Обновяване и развитие на населените места”.Бюджетът на проекта се доближава до определения като максимално допустим по мярката – 1 000 000 евро.Очаква се да бъде внесен в Областната разплащателна агенция до 31.10.2008 г.Името на проекта е „Благоустрояване на гр.Тервел и с.Коларци като предпоставка за развитие на втори функционален център в общината”.Проектът обхваща дейности по осем обекта,както следва:
1.Реконструкция на улица „Димитър Дончев” в гр.Тервел;
2.Реконструкция на улици ‘Трети март” и „Баба Тонка” в гр.Тервел;
3.Реконструкция на улици „Стара Планина” и „Средна гора” в гр.Тервел;
4.Реконструкция на улица „Черно море” в гр.Тервел;
5.Изграждане на площадка за отдих и детска площадка в с.Коларци,община Тервел;
6.Реконструкция на спортна площадка при ул. „Хан Аспарух” и ул. „Тича” в гр.Тервел;
7. Реконструкция на спортна площадка при ул. „Христо Ботев” и ул. „Никола Вапцаров”  и ул.”Св.Св.Кирил и Методий” в гр.Тервел;
8.Реконструкция на тротоар по улица „Хан Аспарух”: от ул.”Н.Вапцаров до ул.”Отец Паисий”.Общата площ на уличната мрежа в гр.Тервел , която ще бъде основно ремонтирана е около 20 000 кв.м. за пътната настилка и 2300 кв.м. за тротоарите.
Паралелно с подготовката на този проект се работи по още два проекта по мярка 322,които обхващат реконструкция на улици и тротоари в гр.Тервел,подновяване на уличното осветление в с.Коларци и участъци от гр.Тервел.Улиците,които ще бъдат включени за реконструкция по единия от тях по мярка 322 са участъците,в които не е извършвано преасфалтиране от ул.”Захари Зограф” ,ул.’Йордан Йовков” и ул.”Искър” в гр.Тервел.В рамките на този проект ще кандидатстваме и за обновяване на участъците от тротоарите по главната улица “Хан Аспарух”,не включени в предходния проект, за ремонт на тротоарните платна по една от основните улици в с.Коларци,както и за дейности по благоустрояване и паркоустройство на градския парк в Тервел /професионално декоративно озеленяване,още съоръжения за игра на деца и други подобни дейности/.
След като бъде подготвен и внесен този проект ще се премине към подготовка на документацията и заявлението за кандидатстване по последния,трети проект,който общината има право да внесе по тази мярка за плановия период до 2013 година.Той ще обхване още елементи на благоустрояването в Тервел и в някои от селата.
В процес на подготовка са и част от елементите на още два проекта по мярка 321 на ПРСР – за реконструкция на общинския път до с.Полк.Савово,съчетано с довършване на сградата на дома за стари хора и интегриран проект за ВиК системата на с.Зърнево,паралелно с изграждане на нова читалищна сграда в селото.


Публикувано на 23 Oct 2008