Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ОТДАВАМЕ ПОД НАЕМ ОБЩИНСКИ ЗЕМИ

На 09 октомври 2008 год. от 10 часа в залата на Община Тервел се проведе таен търг за отдаване на общински земеделски земи, училищни и читалищни ниви под наем за срок от една година.
    Съгласно оповестеното в предварителната обява,публикувана на 09.09.2008 г. в регионален ежедневник, обект на търга бяха  общинска земеделска земя – 7951.963 дка, училищни ниви – 939.997 дка и читалищни ниви 50 дка .Общия брой на имотите предложени за отдаване под наем чрез този търг е 250.
    За така предложение имоти са подадени общо 438 заявления от граждани и фирми, закупени са тръжни книжа на стойност по 10 лв. за предложен имот и са платени депозитни вноски в размер от 30% от началната тръжна цена за всеки обявен имот.
    За  121 имота не са подадени заявление за участие в търга.За същите предстои втора дата за провеждане на търг на 16 октомври 2008 год. от 10 часа също в заседателната зала на общината. Ако и тогава няма желаещи да участват в търг, е обявена  и трета дата на 23 октомври от 10 часа ,отново в залата.
    В деня на провеждането на търга всички, които са подали заявление се явиха.
След разглеждането на документите от комисията  се установи, че най-висока цена на декар е достигната за имоти в землищата на град Тервел и селата Каблешково и Честименско – по 63 лв., а най-ниска за землището на с.Безмер – 2.25 лв.
    От т.нар. училищни земи, които са общо 1546.997 дка на търг за стопанската 2008-2009 г. се отдават 939.997 дка. За останалите има действащи договори с неизтекъл срок на действие.Съгласно Заповед на Кмета на общината от м.юни тази година,всички приходи,получени от наемателите на училищни земи ще бъдат предоставени на училищата-собственици, за да се допълнят собствените приходи на общинските училища,които от няколко месеца работят в условията на делегирани бюджети.
    Най-голям интерес от кандидати да обработват предложените земеделски земи имаше за имоти в селата Зърнево, Жегларци, Главанци, Градница, Каблешково и  Кладенци.
    Постъпленията от търга ще се разходват за разплащане на неразплатени задължения за гориво за отопление от предходния отоплителен сезон,за издръжка на детски заведения и бюджетни звена през предстоящия отоплителен сезон, за планирани ремонтни и строителни дейности и други произтичащи от текущите нужди за издръжка на обществените дейности и публичните услуги.    

Публикувано на 13 Oct 2008