Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ПОДГОТВЕН Е ПРОЕКТЪТ ЗА РЕМОНТ НА БЕЗМЕРСКИЯ ПЪТ

През месец септември тази година  общините,които попадат в обхвата на Програмата за развитие на селските райони получиха дългоочаквания си шанс да подготвят проекти за подобряване на общинската пътна инфраструктура .Проблемът с лошото състояние на общинските пътища не е от вчера и до този момент  възможностите за външно финансиране на проекти за подобряване на състоянието им бяха незначителни.Средствата за такива ремонти се свеждаха до малки суми,с които се закърпваха частично най-лошите участъци от общинската пътна мрежа.Община Тервел стопанисва общо 67.9 км.общински пътища.На 14 октомври тази година ще бъде внесен първият общински проект по ос 3 от Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/. С него общината ще кандидатства по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за рехабилитация на пътя Тервел-Безмер-Гуслар-Граница с Област Силистра.Пътят е в изключително лошо състояние,на места почти непроходим при лошо време.В същото време той единствен подход към общинския център Тервел за живеещите в селата Безмер и Гуслар.Освен това този общински път представлява връзка между Тервел и околните села и пътя от републиканската пътна мрежа “ Добрич  - Силистра”.По този начин се облекчава достъпа до каньона на Суха река през с.Коларци,което е разположено на този републикански път.Не е маловажен и фактът,че пътят Тервел-Безмер-Гуслар  представлява пряк подход към село Каменци,което вече дава заявка за туристическа дестинация.
    Общата дължина на пътя,за чиято рехабилитация общината кандидатства сега е 14 400 м.Проектът се фокусира върху три участъка с обща дължина от 10 879 метра,които обхващат пътното платно и съоръженията около него извън населените места.
    Общият прогнозен бюджет на проектното предложение възлиза на приблизително 5 803 000 лв. с ДДС и в основната си част включва дейности по строителните работи на трите обособени участъка,по организиране и провеждане на процедури за избор на фирми ,които ще изпълняват строителството и строителния надзор на обекта.
    Настоящият проект е втори такъв,който общината внася по ПРСР.Първият бе този за създаване на местна инициативна група на територията на общините Тервел и Крушари.С него се кандидатства за финансиране по мярка от ос 4 на ПРСР.
    За настоящия проект ,както и за всички предстоящи инвестиционни намерения ,които кметският екип има за кандидатстване по ПРСР , кметът на общината внесе докладна записка на едно от заседанията на общинския съвет в началото на лятото.Съветниците се запознаха с намеренията за усвояване на средства по ПРСР на Община Тервел и ги подкрепиха ,формулирани като приоритети в Общинския план за развитие.
    След като бъде внесен проектът за рехабилитация на общинския път за Безмер,общината продължава работата си, за да подготви внасянето на още два проекта за подобряване на инфраструктурата в общината – единият ще се фокусира върху приоритетите на Програма “Красива България” и тяхната проекция в град Тервел – обновяване на централната градска част на общинския център.Вторият проект ще цели благоустрояване на Тервел и с.Коларци и ще отговаря на изискванията на мярка 322 от ПРСР.Намеренията на кметския екип са да подготви и внесе двата проекта до края на м.октомври.
Припомняме , че освен проектът за създаване на МИГ към момента в процес на оценка е още един общински проект – внесеният по Оперативна Програма “Околна среда “ проект за реконструкция и разширение на пречиствателната станция и канализационната мрежа на град Тервел.В процес на договаряне или реализация към момента са още 4 общински проекта.


Публикувано на 13 Oct 2008