Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 НАКРАТКО ЗА ПОСЛЕДНОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЕРВЕЛ

То се проведе на 25 юли т.г. Приети бяха отчета за изпълнението на общинския бюджет за първото шестмесечие и отчета за дейността на общинския съвет за същия период.
Продължителен дебат предизвика предложената информация за бюджетните субсидии на читалищата към 30 юни 2008.Темата на дебата гравитираше около незадоволителната дейност и пасивността на част от читалищата и възможностите за корекция върху тази дейност от страна на общинския съвет.В хода на дебата своите виждания по въпроса изложиха общинските съветници Нуртен Хаджиисмаил, Невена Денева,Живко Стоянов и Димитър Димитров.От страна на Общинска администрация не бе изказано становище относно дейността на читалищата.Материята за работата на читалищата се урежда от специален закон – този за народните читалища и основната негова презумпция е демократичният начин на управление на този вид институции – чрез пряк избор на ръководство и контролни органи от читалищните членове.Те пък от своя страна са жители на съответното населено място, в което работи дадено читалище.Затова, ако дадено читалищно настоятелство е неглижирало своите функции, достатъчно е читалищните членове да бъдат активни и да предложат избор на ново ръководство.Отново в техни ръце е и начинът , по който ще контролират работата на своите избраници в читалището.
Направени бяха незначителни корекции в поменния списък на капиталовите разходи.
Прието бе предложение на Кмета да се продадат чрез явен търг общинските блокове с номера 5 и 6 на ул.”Никола Вапцаров” в гр.Тервел.Причината – сградите са строени през 1954 година и конструкцията им е от дървен гредоред.За да бъдат безопасни за обитаване те се нуждаят от големи по обем инвестиции.Общината не може да си позволи тези инвестиции, а в същото време апартаментите / 16 бр. в двата блока/ се обитават от граждани,които проявяват интерес към закупуването им.
Прието бе и предложение да се измени границата между втора и трета функционална зона на гр.Тервел, като новата граница премине по улиците „Явор” и „З.Зограф” в гр.Тервел. Промяната се налага поради факта, че квартал ‘Изгрев”, заключен между тези две улици вече е благоустроен.
Прието бе предложение за продажба на казан за изваряване на ракия в с.Безмер, както и такова за учредяване на право на строеж върху общински терени от по 36 кв.м. всеки в кв.”Изгрев”.Кандидатите за това ще трябва да се явят на търг.Терените са 15 броя.
Най-вероятната дата за следващото заседание ще бъде в началото на м.септември,когато ще се разгледа въпроса за маломерните паралелки в седемте общински училища и финансирането им със средства от общинския бюджет.


Публикувано на 29 Jul 2008