Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОСЛЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЕРВЕЛ

То се проведе на 27 май т.г. от 11:00 часа в заседателна зала на Община Тервел.На вниманието на общинските съветници бяха поставени 18 предложения, подготвени и внесени от общинска администрация в регламентирания срок.По точка първа от дневния ред местният парламент изслуша резюме на докладна записка за подготвяния от община Тервел проект за реконструкция, разширение и модернизация на пречиствателната станция и за доизграждане на уличната канализационна мрежа в гр.Тервел.След като се запознаха с основната цел на проекта и особеностите на грантовата схема, съветниците взеха решение за поемане на общински дълг за финансиране на допустимите в бюджета на проекта разходи до тяхното възстановяване , както и за общински дълг, с който да се финансират недопустимите разходи.При вземането на решенията,съветниците се запознаха с изразената готовност за отпускане на двата вида кредит от Централно Управление на обслужващата общината банка, декларирано в писмен вид.
След приключване на работата по основната точка от дневния ред,  заседанието продължи при разглеждане на останалите предложения.Взе се решение сградата на бившето общежитие в гр.Тервел, която бе възстановена и оборудвана чрез реализацията на проект по Програма ФАР да се ползва като квалификационен център за подкрепа на земеделието, като паралелно с това едно от помещенията ще бъде оборудвано с необходимата компютърна техника и ще се превърне в информационен център, изграден и поддържан от сдружение „И Центрове”.
С две последващи решения съветниците одобриха направените предложения на Кмета на общината за промени в разчета на капиталовите разходи – целеви и собствени.Промените не са значителни и се дължат основно на динамиката при разходите, които общинска администрация прави, за да подготви техническата и специфичната част на проектите , които внася за разглеждане по схемите на оперативните програми.За заплащане на идейните проекти, изготвени от проектанска къща за обновяване и саниране на четирите детски градини в гр.Тервел, общината дължи 12 000 лв., които сега, след като проектът е вече одобрен, ще бъдат поети от неговия бюджет.Освободените средства се преразпределят за заплащане на подготовката на техническата документация по нововнесения проект за пречиствателната станция и канализацията.Направиха се и други промени  в разчетите на общинския бюджет: За сметка на издръжката на общинска администрация се осигуриха 3 000 лв. , с които се допълни дарената сума от 4 000 лв. за пътуването на детския ансамбъл до Турция.От корекция на разчетите за ремонт по отделни обекти се осигуриха малки суми за текущ ремонт в детска ясла и ЦДГ „Детелина”гр.Тервел.
Общинският съвет даде съгласието си за промяна в статута на имота / от публична общинска собственост в частна такава / , който тервелчани познават като „басейна” в градския парк.Взето бе и решение за учредяване на право на строеж върху 15 броя петна,всяко едно с площ от 36 кв.м.Петната се намират в кв.”Изгрев” – между магазина до междуградската спирка и снек-бар „Бейлис” и по улица „Явор, която е вход за Бизнесзона „Североизток” и беше изградена наново миналата година чрез общински проект по Програма ФАР.Взе се решение за продажба чрез чвен търг на кафе-аперитив – масивна сграда със застроена площ от 90 кв.м. в с.Жегларци.Общинският съвет одобри и предложението за промяна на предназначението на имот , който досега е бил свободна площ, а след решението ще бъде разделен на отделни парцели за строеж на индивидуални жилища.Парцелът е с обща площ от 17.7 дка и се намира в околностите на джамията в Тервел.Много са гражданите, които желаят да си закупят дворно место и да си построят жилище.Взетото решение съответства в пълна степен на вписаната в програмата за управление на кметския екип политика за ограничаване на миграционните процеси сред населението.Не бе взето решение по предложението за продажба на апартаментите в общинските блокове с номера 5 и 6.Бурни дебати предизвика и предложението за промяна на статута на имот в района обграден от улици”Черни връх”,”Ком”,”Раковска” и „Стара Планина” – на границата на кв.”Север” в гр.Тервел. Предложението целеше да се вземе решение за последващо обособяване на парцели за строеж на жилища върху свободен терен от 10.840 дка, тъй като желаещите да си построят собствени жилища са много, а мястото е свободно , добра транспортна достъпност и комуникации. Основен участник в дебата бе общинският съветник Живко Стоянов.Неговата теза гравитираше около идеята, че местото трябва да служи като парк или детска площадка, а за ромите в Тервел трябва да се предложат места за строеж на жилища извън рамките на кв.”Север”.В крайна сметка предложението не бе прието.

Публикувано на 05 Jun 2008