Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ВНЕСЕН Е ВТОРИЯТ ОБЩИНСКИ ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

Това стана на 30 май т.г. , който бе и краен срок за внасяне на проекти от общини по приоритетна ос 1 на Оперативна програма ‘Околна среда” 2007-2013.Схемата, която бе отворена неотдавна даде възможност да се подготвят проекти за подобряване на водния цикъл на населени места , в които живеят над 2000 еквивалентни жители./ е.ж./Основната цел на схемата бе да се намали несъответствието на дела от населението, включено към канализационна система.За нашата община населено място с над 2000 е.ж. е само общинският център Тервел.В същото време 1/3 от града няма изградена улична канализация, а пречиствателната станция е проектирана и построена, само за очистване на водите от изградената вече канализация, т.е. за 3 500 е.ж.Доизграждането на канализационната мрежа изисква капацитет на пречиствателната станция за 11 000 е.ж. Така очерталия се проблем оформи и основната дейност по проекта на общината – доизграждане на улична канализация с дължина 8 060 м., изграждане на напорен колектор с дължина от 1300 м. и с потопяеми помпи по пътя на отпадните води , построяване и оборудване на разширение на съществуващата пречиствателна станция в същия терен и свързано със старата, оборудване на новоизградената част, реконструкция и модернизация на старата част на пречиствателната станция.Проектът предвижда реконструкция на 12 съществуващи в станцията съоръжения и изграждане на 10 нови в разширението.Така предложеното в техническата документация проектно решение от две специализирани в проектирането на подобни съоръжения фирми дава възможно най-икономичния и ефективен вариант за отвеждане на отпадните води до пречиствателната станция без използване на помпена станция, което е скъпо струващо като построяване и поддръжка съоръжение.Вариантът за използване на построената вече  пречиствателна станция като основа за изграждане на модерно пречиствателно съоръжение също е приемлив за общината.Общата сума на допустимите разходи по проекта / с ДДС/ е 19 569 661.28 лв.Като недопустим разход съгласно детайлните правила за допустимост на разходите по тази грантова схема се определят сумите , които общината трябва да осигури за лихви и такси по банковия си кредит, с който ще финансира допустимите разходи до възстановяването им от управляващия орган на оперативната програма.
От пресцентъра на МОСВ съобщават, че 113 общини са внесли проекти до крайният срок -30 май .Сред тях са големи общини като София – с два проекта, Ст.Загора и др.Предстоят няколко етапа на оценяване.

Публикувано на 05 Jun 2008