Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 Учредително заседание на новия общински съвет

На 9 ноември от 10:00 часа се проведе първото учредително заседание на Общински съвет Тервел. Присъстваха всички новоизбрани общински съветници, кметове на кметства и кмета на общината Живко Георгиев.
Заседанието се откри от Зам.областния управител Никола Гочев. Той приветства избраните кметове и съветници и им пожела успешна работа в полза на гражданите от общината. Резюме на изборния процес и резултатите от него представи г-жа Ивелина Стратиева – председател на ОИК. Тя връчи и удостоверенията на всички избрани общински съветници, кметове на кметства и на кмета на общината. Всички те положиха клетва и подписаха своите клетвени декларации.
Най-възрастния общински съветник – Димитър Цонев председателства заседанието, чийто дневен ред включваше и избор на председател на Общински съвет Тервел. На първото заседание присъстваха всички 21 съветника. За правилното протичане на избора бе избрана комисия и отпечатани бюлетини. Съставът на комисията бе предложен от групата на ДПС и включваше само представители на тази група – трима на брой / Нуртен Хаджиисмаил, Ибрям Помак и Живко Стоянов/. Групата на БСП предложи в състава на комисията за избора да бъде включен общинския съветник от БСП Пламен Желязков. Мнозинството отхвърли това предложение чрез гласуване.Предложението за председател бе също само едно. Направи го общинският съветник Фикрет Мюмюн от ДПС. За председател бе предложен Айдън Фаик / ДПС/. Той бе избран при следния резултат от гласуването – 18 гласа – за , 1 – против и 2 невалидни бюлетини.
Новоизбраният председател приветства присъстващите в залата и предложи към дневния ред на заседанието да се включи нова точка – избор на двама заместник председатели на общински съвет. По негово предложение и след проведено тайно гласуване за такива бяха избрани Невяна Пенчева и Юмюгюл Сюлейман . И двете съветнички са от групата на ДПС.
След изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.


Публикувано на 12 Nov 2007