Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 О Б Я В А


Публикувано на 01 Sep 2017
 Покана


Публикувано на 01 Sep 2017
 ОБЯВА


Публикувано на 24 Aug 2017
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ:ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ЗАПОЧНА ПОДГОТОВКА ЗА ЕДНА МНОГО ВАЖНА ГОДИШНИНА – 1300 ГОДИНИ ОТ ПОБЕДАТА НА БЪЛГАРСКИЯ ХАН ТЕРВЕЛ НАД АРАБСКИТЕ НАШЕСТВЕНИЦИ


Тази годишнина ще бъде чествана през 2018 година.Тогава се навършват 1300 години от далечната 718-та година, когато войските на арабския халифат, държали в обсада Константинопол дванадесет месеца, са разгромени по суша от българската конница, предвождана от Хан Тервел. След тази победа, столицата на източната част на Римската империя останала свободна и просъществувала като средище на християнската култура още седем века - до средата на XV век.Разгромът на арабските войски пред Константинопол провалил плана на Халифата да завземе Европа чрез нападения от Запад , от вече превзетите земи в днешна Испания , и от Изток – след превземането на Константинопол и земите северно от него (част от тях е и тогавашната, както и днешна територия на България).Европа била спасена , продължила да бъде люлка на цивилизация и средище на християнската култура.Дълго време българският хан Тервел е бил славен и почитан в средновековна Европа.Въпреки оскъдните исторически източници, има такива, които сочат безспорни факти.Част от тези факти са без ...

Публикувано на 21 Aug 2017
 У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение

съгласно чл. 6, ал 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обн. ДВ. бр.25/18.03.2003г., изм. и доп.
Уведомявам Ви, че Димитър Великов Димитров има инвестиционно предложение за промяна предназначението на съществуваща стопанска сграда – краварник в овчарник - УПИ I кв.33, по регулационния план на с. Кладенци, общ. Тервел.

От 07.08.2017г. до 21.08.2017г. информацията за преценяване необходимостта от ОВОС по Приложение 2 към чл. 93, ал. 1, т.1 и 2 на Закона за околната среда за инвестиционно предложение за промяна предназначението на съществуваща стопанска сграда – краварник в овчарник - УПИ I кв.33, по регулационния план на с. Кладенци, общ. Тервел, обл. Добрич, ще бъде на разположение за изразяване на становища от заинтересованите лица в с.Кладенци, ул. „Шеста” 17.

Публикувано на 16 Aug 2017
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТНОСНО ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО от 16.08.2017 г. до 17.08.2017 г.

В Оперативния център /ОЦ/ на РД ПБЗН - Добрич постъпи информация от Националния институт по метеорология и хидрология - БАН за периода 16-17.08.2017 г. с много голям и екстремален риск на пожароопасност за по-голямата част от страната в т.ч. и за област Добрич, вследствие на което съществува голяма вероятност от възникване на бързо разпространяващи се пожари в горите и поземления фонд.

Във връзка с това да бъде създадена организация и се има готовност за следното:
- Повишаване готовността за реагиране, тъй като са възможни бързо разпространяващи се пожари в горите и земеделските земи.
- Да се има готовност за информиране на населението и повишаване на готовността за своевременни действия и включване на допълнителни сили и средства от единната спасителна система, гасачески групи и доброволни формирования за ограничаване и ликвидиране на пожари;
- Да се създаде организация за въвеждане при необходимост на областния и общинските планове за защита при бедствия в частта им „Защита при възникване на пожари”.
-
При възникване на критична (бедствена) ситуация, дежурните длъжностни лица своевременно да уведомяват оперативния дежурен в Оперативния център на РД „Пожарна безопасност и защита на населението” - Добрич.
Тел./факс - 058/ 622 112

Публикувано на 16 Aug 2017
 О Б Я В А ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС

Община Тервел, на основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, уведомява обществеността, че Възложителя Георги Стоянов Петков от гр. Тервел, обл. Добрич ул." Георги Кроснев" 21 е представил информация за преценяване необходимостта от ОВОС, за ИП израждане на "ферма за кози" в с. Професор Златарски.
Получаване на достъп до информацията и подаване на писмени мнения и становища от засегнатта общественост към ИП могат да се осъществят в Община Тервел всеки работен ден от 8:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 17:00ч. в 14 дневен срок от датата на обявата.

Публикувано на 15 Aug 2017
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ:ИЗПЪЛНЕНА Е 40 ПРОЦЕНТА ОТ КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ЗА ГОДИНАТА

До края на месец ноември Община Тервел ще изпълнява своята годишна капиталова програма.Тази година тя е на обща стойност 3 014 х.лв. и включва целева субсидия за капиталови разходи от министерство на финансите, средства от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“,средства от Проект“Красива България“, средства от Фонд“Социална закрила“ и собствени бюджетни средства на Община Тервел – за основни и текущи ремонти.

Вътрешен ремонт на читалището в гр.Тервел

Довършване на клуб в кв.Север

Нова алея и паркинг в гробищен парк в гр. Тервел

Обреден дом на джамията в Тервел

Текущ ремонт на обслужваща улица в градски парк

Публикувано на 15 Aug 2017

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 По-стари >>