СЪОБЩЕНИЕ от отдел "Местни данъци и такси" при Община Тервел

Уважаеми данъкоплатци,
Уведомяваме Ви, че от 12.01.2018г. е направен годишния облог за текущата година и може да се извършва плащане на местни данъци и такса битови отпадъци за 2018 г.
• На 31 януари 2018 г. изтича срокът, в който се заплаща първа вноска за патентен данък за 2018 г. Платилите пълния размер в срок до 31.01.2018 г., ползват отстъпка от 5 на сто .
• До 30 април 2018 г. тече срокът, в който се плащат задълженията за ДНИ, ТБО и МПС за цялата 2018 г. с 5 на сто отстъпка.
• До 30 юни 2018 г. тече срокът, в който се плаща първа вноска за: данък върху недвижимите имоти /ДНИ/, данък върху превозните средства /МПС/ и такса за битови отпадъци /ТБО/ за 2018 г.
• Туристическият данък се внася ежемесечно до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
Съгласно нормативната уредба, задълженията за съответния местен налог се погасяват по реда на възникването им, при заплащане на текущи задължения следва предходните данъчни периоди да бъдат надлежно погасени. Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане, както следва:
1. В брой – на касата на отдел „Местни данъци и такси” към Община Тервел на адрес: гр.Тервел, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” 8, ет.1, ст.108.
2. Пос терминал – на касата на отдел „Местни данъци и такси” към Община Тервел на адрес: гр.Тервел, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” 8, ет.1, ст.108.
3. В касите на Easy Pay в цялата страна и чрез онлайн системата на ePay.
4. В офиси на Банка ДСК
5. Безкасово - с пощенски запис в клонове на Български пощи или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка.

Справки могат да се правят на място в отдел „МДТ” към Община Тервел на адрес: гр.Тервел, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” 8, ет.1, ст.108, телефон: 05751/2071,2128 и на интернет страницата на общината с адрес: www.tervel.bg

Публикувано на 18 Jan 2018
 ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ


Уважаеми съграждани,

Уважаеми клиенти,Уведомяваме Ви, че на 12.01.2018 г. (петък) каса номер 2 – неданъчни приходи, находяща се в сградата на Общинска администрация гр. Тервел, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, номер 8, I етаж, гише номер 2 – ще работи с клиенти до 12:00 ч.
Промяната на работното време е с цел техническа поддръжка, въвеждане и уеднаквяване на всички административни и технически услуги по приетата с Решение номер 12 - 165/ 21.12.2017 г. на Общински съвет – гр. Тервел нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тервел.
Плащания ще бъдат приемани по банков път и на касите на EasyPay.
Молим да ни извините за причиненото неудобство !

От Общинска администрация

Публикувано на 10 Jan 2018
 Международен конкурс-фестивал


Публикувано на 08 Jan 2018
 Проект "Грижа в домашна среда"


Публикувано на 08 Jan 2018
 Процедура:


Публикувано на 08 Jan 2018
 МНОГО НАКРАТКО ЗА НОВИЯ БЮДЖЕТ

    Бюджетът на Община Тервел е насочен към различни общински дейности и услуги.В няколко поредни материала ще дадем яснота по основните му акценти. Най-общо и базово за бюджет 2018 на Община Тервел може да се каже следното:

    Общата бюджетна рамка е с 1 166 х. по-голяма от тази на бюджет 2017 г.Докато в началото на 2017 г. общината е имала финансов план на стойност 11 020 х.лв., сега той е в размер на 12 187 х.лв. В тази сума обаче са включени и 550 х.лв., които правителството отпусна в края на 2017 г. за обновяване на музея и на паметника на Хан Тервел.

    Както и миналата година, общината приключва с преходен остатък в местни дейности от 520 х.лв. С минимално увеличение – с по около 50 х.лв. са сумите , с които общината ще разполага за капиталови разходи , както и общата изравнителна субсидия за местни дейности.

    От държавния бюджет общината ще получи през 2018 г. общо 8 218 775 лв. , в т.ч. 6 254 575 лв. - обща субсидия за делегираните държавни дейности, 1 306 500 лв. – обща изравнителна субсидия , в това число 135 100 лв. – трансфер за зимно поддържане на общински пътища и снегопочистване и 657 700 лв. – целева субсидия за капиталови разходи. Местните приходи, които ще влязат в общинската хазна през 2018 г. не се отличават съществено от тези , събрани през 2017 г. Община Тервел не е променяла размера на местни данъци и такси, наемите за земеделските земи са вече търгувани в основната си част за период от пет стопански години.По тази причина ...

Публикувано на 08 Jan 2018
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ:

Община Тервел получи финансиране за дейностите си по повод юбилейната 1300 годишнина от победата на Хан Тервел над арабските нашественици и спасяването на Европа


    С Постановление ¹ 309 от 20 декември 2017 г. правителството удовлетвори искане на Община Тервел от юли 2017 година за финансиране на част от дейностите по подготовката на общината за честването на славната победа на българския хан Тервел.Отпуснати са общо 550 х.лв., от които 280 х.лв. за музея и 270 х.лв. за благоустрояване на площадното пространство около паметника на хан Тервел.
    Средствата за музея ще бъдат ползвани за строителство и за оборудване на експозиционна зала „Хан Тервел“.Общината вече обяви обществена поръчка за избор на строител, на който ще бъде възложено да направи основен ремонт и топлоизолация на покрива, да топлоизолира , измаже и боядиса всички фасади, да смени дограмата, да направи нова ел и мълниезащитна инсталация.Допълнително, общинското ръководство работи по темата за експонатите на зала „Хан Тервел“ – тя ще бъде на мястото на голямата зала на етаж 2 на музея.
    Общината подготвя и обществена поръчка за площадното пространство.Ще бъдат ремонтирани паркинга пред хотел „Байкал“ и плочника по центъра – от паркинга - до мястото след откритата сцена в посока към сградата на ДСК.Ще се използват два вида настилка – от вибропресовани бетонови плочи и от рязани гнайсови плочи.
    Общината се подготвя да кандидатства и по проект ‚Красива България“.Целта е да се ремонтират основно всички помещения на общинския музей.Той има общо застроена площ от 1430 кв.м.

Публикувано на 08 Jan 2018
 Проект "Приказки за народите на света през очите на децата"!

Изучаването на приказки за народите по света от детството довежда до интерес към народното изкуство, уважението към хората от другите националности, развива желанието да се учи. И със сигурност всяко дете мечтае за книгата си, в която любимата приказка ще бъде илюстрирана от самия него. Нашата задача е да реализираме тази мечта. Проектът е замислен за последователно проучване на приказки от различни народи по света . Особено внимание се отделя на възпроизвеждането на детайли от националния живот, костюми, традиции. Приказките са първите ни учители, които оценяваме и обичаме, дори когато ставаме възрастни. Детска градина „ Здравец“ град Тервел работи съвместно вече втора година с Детска градина “Матрьошка“ град Москва и Детска градина“ Берьозка“ в град Санкт- Петербург. Вече две години си сътрудничим , заедно извършваме различни дейности с децата, онлайн, разработваме с учителите нетрадиционни методи за развитието на въображението на децата , изграждаме приятелски отношения между ...

Публикувано на 08 Jan 2018

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 По-стари >>