Проекти на наредби и програми

 • Относно: Изменение / допълнение в приета с решение № 1-7/31.01.2019 г., на Общински съвет гр.Тервел Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Тервел през 2018 год.
  (публикувано на 27.02.2019г.)

 • ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Тервел.
  (публикувано на 27.02.2019г.)

 • ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПРЕЗ 2019 г.
  (публикувано на 04.01.2019г.)

 • ОТНОСНО: Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Тервел.
  (публикувано на 21.12.2018 г.)

 • Относно: приемане на изменение и допълнение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тервел.
  (публикувано на 21.12.2018 г.)

 • Относно: приемане на изменение и допълнение в Наредбата за определянето администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Тервел
  (публикувано на 20.12.2018 г.)

 • Относно: приемане на изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Тервел
  (публикувано на 20.12.2018 г.)

 • ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредба №1 за спазване на обществения ред, опазването на околната среда, имуществото на гражданите и поддържане на чистотата в населените места на територията на община Тервел.
  (публикувано на 22.11.2018 г.)

 • ОТНОСНО: Приемане на План-сметка за Дейност "Чистота" и размера на таксата за битови отпадъци в Община Тервел за 2019 година.
  (публикувано на 14.11.2018 г.)

 • Общински съвет Тервел Реши: Приема допълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Тервел през 2018 год. , както следва :
  (публикувано на 09.11.2018 г.)

 • ОТНОСНО: Приемане на наредба за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество в Община Тервел
  (публикувано на 17.08.2018 г.)

 • ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка и допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Тервел през 2018г.
  (публикувано на 11.06.2018 г.)


 • ОТНОСНО:Приемане на наредба за управление на общински пътища
  (публикувано на 16.04.2018 г.)

 • ОТНОСНО: Изменение / допълнение в приета с решение № 1-2 от 30.01.2018 год. на Общински съвет гр.Тервел Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Тервел през 2018 год.
  (публикувано на 09.03.2018 г.)

 • ОТНОСНО: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел и Заповед №АдК-04-2/04.01.2018г. на Областен управител на област Добрич.
  (публикувано на 08.01.2018 г.)

 • ОТНОСНО: Приемане на План-сметка за Дейност “Чистота” за 2018 година.
  (публикувано на 20.11.2017 г.)

 • ОТНОСНО: ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ЗА ПЕРИОДА 2017-2022 ГОДИНА
  (публикувано на 20.11.2017 г.)

 • ОТНОСНО: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тервел
  (публикувано на 20.11.2017 г.)

 • ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение в Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Тервел
  (публикувано на 20.11.2017 г.)

 • ОТНОСНО: ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИЛИ КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ ИЛИ ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК
  (публикувано на 09.10.2017 г.)

 • ОТНОСНО: Наредба за организация и управление на гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Община Тервел.
  (публикувано на 25.08.2017 г.)

 • ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Тервел.
  (публикувано на 11.08.2017 г.)

 • ОТНОСНО: Изменение / допълнение в приета с решение № 1-1 от 31.01.2017 год., допълнена с решение № 4-44 от 27.04.2017 год. и повторно допълнена с решение № 5-60 от 31.05.2017 год.на Общински съвет гр.Тервел Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Тервел през 2017 год.
 • (публикувано на 10.08.2017 г.)

 • ОТНОСНО: Изменение / допълнение в приета с решение № 1-1 от 31.01.2017 год.и допълнена с решение № 4-44 от 27.04.2017 год. на Общински съвет гр.Тервел Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Тервел през 2017 год.
 • (публикувано на 02.05.2017 г.)

 • ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Тервел.
 • (публикувано на 28.04.2017 г.)

 • Относно: П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПРЕЗ 2017 г.
  (публикувано на 14.12.2016 г.)

 • Относно: Изменение в приетата с решение № 1-2 от 27.01.2016 год. на Общински съвет гр.Тервел годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Тервел през 2016 год.
  (публикувано на 31.10.2016 г.)

 • Относно:Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тервел
  (публикувано на 31.10.2016 г.)

 • Относно: На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Тервел
  (публикувано на 25.10.2016 г.)

 • Огносно: Приемане правилник за устройството и дейността на център за подкрепа за личностно развитие „Малкият принц“ гр. Тервел
  (публикувано на 21.10.2016 г.)

 • Относно: Приемане на Наредба за условията и реда за вписване на данни в регистъра на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в община Тервел
  (публикувано на 21.10.2016 г.)

 • Относно: Приемане на Наредба за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Тервел.
  (публикувано на 21.10.2016 г.)

 • Относно: Изменение / допълнение в приета с решение № 1-2 от 27.01.2016 год. Общински съвег гр.Тервел Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Тервел през 2016 год.
  ( публикувано на 30.09.2016 г.)

 • МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
 • Предложение за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Тервел
  ( публикувано на 12.09.2016 г.)

 • ОТНОСНО: НАРЕДБА ЗА РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ПОЕМАНЕ, ОБСЛУЖВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ: Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Тервел чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на e-mail адрес: tervel2000@yahoo. com
 • ( публикувано на 09.08.2016 г.)

 • ОТНОСНО:Изменение - допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост с решение № 5-64 от 30.06.2016 год. на Общински съвет Тервел
 • ( публикувано на 09.08.2016 г.)

 • ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Тервел. На основание чл.ЗЗ, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.16, ал.1 т.2 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при община Тервел (мандат 2015-2019г.),
 • ( публикувано на 08.08.2016 г.)

 • ОТНОСНО:Приемане на изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Тервел - раздел III "Tакси за детски ясли, детски градини и други общински социални услуги". Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, община Тервел чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и да изразят становища по проекта за изменение и допълнение. Становища и предложения могат да бъдат изпращани на e-mail: tervel2000@yahoo.com или да бъдат внасяни в деловодството на община Тервел на адрес: ул.“Св. Св. Кирил и Методий“ №8
  МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА
 • ( публикувано на 13.07.2016 г.)

 • ОТНОСНО:Приемане на изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Тервел. Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, община Тервел чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и да изразят становища по проекта за изменение и допълнение. Становища и предложения могат да бъдат изпращани на e-mail: tervel2000@yahoo.com или да бъдат внасяни в деловодството на община Тервел на адрес: ул.“Св. Св. Кирил и Методий“ №8
 • ( публикувано на 22.06.2016 г.)

 • ОТНОСНО: : Изменение / допълнение в приета с решение № 1-2 от 27.01.2016 год. на Общински съвет гр.Тервел Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Тервел през 2016 год.
 • ( публикувано на 03.06.2016 г.)

 • ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Тервел. Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, община Тервел чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и да изразят становища по проекта за изменение и допълнение. Становища и предложения могат да бъдат изпращани на e-mail: tervel2000@yahoo.com или да бъдат внасяни в деловодството на община Тервел на адрес: ул.“Св. Св. Кирил и Методий“ №8
 • ( публикувано на 27.04.2016 г.)

 • МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
 • Предложение за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Тервел
  ( публикувано на 25.04.2016 г.)

 • СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ОБЩИНАТЕРВЕЛ МАНДАТ 2015 – 2019г.
 • ( публикувано на 11.01.2016 г.)

 • ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПРЕЗ 2016 г.
 • ( публикувано на 11.01.2016 г.)

 • 25 НОЕМВРИ 2015 - ОТНОСНО:Приемане на Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 • 31 АВГУСТ 2015 - ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба №1 за спазването на обществения ред, опазването на околната среда, имуществото на гражданите и поддържане чистотата в населените места на територията на Община Тервел

 • 24 ЮЛИ 2015 - ОТНОСНО: На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинска собственост и чл.4, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Тервел, община Тервел обявява, че на 10.08.2015г. от 15:00 часа в заседателната зала на първия етаж ще се проведе публично обсъждане на Допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Тервел през 2015г. приета с Решение №1-6/ 17.02.2015г., изменена и допълнена с Решение № 2-22/ 17.04.2015г.

 • 14 ЮЛИ 2015 - ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Тервел.Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, община Тервел чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и да изразят становища по проекта за изменение и допълнение. Становища и предложения могат да бъдат изпращани на e-mail: tervel2000@yahoo.com или да бъдат внасяни в деловодството на община Тервел на адрес: ул.“Св. Св. Кирил и Методий“ №8

 • 1 ЮНИ 2015 - ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Тервел.Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, община Тервел чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и да изразят становища по проекта за изменение и допълнение. Становища и предложения могат да бъдат изпращани на e-mail: tervel2000@yahoo.com или да бъдат внасяни в деловодството на община Тервел на адрес: ул.“Св. Св. Кирил и Методий“ №8

 • 1 ЮНИ 2015 - ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредба за реда придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество община Тервел.Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, община Тервел чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и да изразят становища по проекта за изменение и допълнение. Становища и предложения могат да бъдат изпращани на e-mail: tervel2000@yahoo.com или да бъдат внасяни в деловодството на община Тервел на адрес: ул.“Св. Св. Кирил и Методий“ №8

 • 1 AПРИЛ 2015 - ОТНОСНО: Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, община Тервел чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и да изразят становища по проекта за изменение и допълнение в Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община Тервел. Становища и предложения могат да бъдат изпращани на e-mail: tervel2000@yahoo.com или да бъдат внасяни в деловодството на община Тервел на адрес: ул.“Св. Св. Кирил и Методий“ №8

 • 1.04.2015г. - Относно: Изменение / допълнение в приета с решение № 1-6 от 17.02.2015 год. на Общински съвет гр.Тервел Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Тервел през 2015 год.

 • 31 МАРТ 2015 - ОТНОСНО: Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, община Тервел чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и да изразят становища по проекта за Наредба за условията и реда за принудително изпълнение на заповеди по чл.196, ал.3 и чл.225а, ал.3 от Закона за устройство на територията за община Тервел. Становища и предложения могат да бъдат изпращани на e-mail: tervel2000@yahoo.com или да бъдат внасяни в деловодството на община Тервел на адрес: ул.“Св. Св. Кирил и Методий“ №8

 • 29 ЯНУАРИ 2015 - ОТНОСНО: Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, община Тервел чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Тервел. Становища и предложения могат да бъдат изпращани на e-mail:tervel2000@yahoo.com или да бъдат внасяни в деловодството на община Тервел на адрес: гр.Тервел, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ № 8

 • 23 ЯНУАРИ 2015 - Програма за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост в Община Тервел 2015г.

 • Относно: На 25 септември 2014г. от 15.00 часа в залата на Община Тервел ще се проведе ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Допълнение на „Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Тервел през 2014г.“, приета с решение номер 1-5 от 13.02.2014г. на Общински съвет Тервел. Поканват се гражданите на общината,ръководителите на фирми, синдикати, представители на неправителствени организации, медии, общински съветници, кметове и кметски наместници да вземат участие о обсъждането. За постъпилите предложения и становища, както и за направените по време на публичното обсъждане промени, ще се състави протокол , който ще се представи на заседанието на общински съвет.

 • 18 АВГУСТ 2014 - Относно: Изменение / допълнение в приета с решение № 1-5 от 13.02.2014 год. на Общински съвет гр.Тервел Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Тервел през 2014 год.

 • 15 АВГУСТ 2014 - ОТНОСНО: Приемане на изменение в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел.

 • 11 ЮНИ 2014 - ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за упражняване правата на Община Тервел върху общинската част от капитала на търговските дружества.

 • 13 МАЙ 2014 - ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Изменение и допълнение на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Тервел през 2014г.

 • 22 Януари 2014 - ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 • 22 Януари 2014 - ДОКЛАД: Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 • 21 Януари 2014 - Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Тервел и Заповед No.АдК-04-1/15.01.2014г. на Областен управител на област Добрич.

 • 9 декември 2013 - Изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Тервел

 • 9 декември 2013 - Приемане на изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Тервел

 • 2 декември 2013 - Приемане на Краткосрочна и дългосрочна общинска програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива съответно за периода 2013-2016г. и 2013-2023г.

 • 25 ноември 2013 - МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

 • 16 август 2013 - Приемане на изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Тервел

 • 16 август 2013 - Предложение за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Тервел

 • 26 Юли 2013 - Изменение на разпоредба от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Тервел

 • 13 Юни 2013 - Изменение на разпоредба от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Тервел

 • 17 Януари 2013 - Проект за изменение на Наредба за цени на услуги, администрирани от Община Тервел. Публикувана на вниманието на заинтересованите лица на 17.01.2013 г.

 • 19 Октомври 2012 - Докладна записка относно Приемане на нова Наредба за условията и реда на съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Тервел

 • 19 Октомври 2012 - НАРЕДБА За условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Тервел


 • 19 Октомври 2012 - Докладна записка относно предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Тервел

 • 19 Октомври 2012 - Докладна записка относно предложение за изменение и допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане и общинско имущество в Община Тервел

 • 19 Октомври 2012 - Докладна записка относно предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Тервел