Обяви и съобщения
Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
( публикувано на 26.10.2018г.)

О Б Я В А: На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
( публикувано на 11.06.2018г.)

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
( публикувано на 11.06.2018г.)

Уведомление: На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, Обн ДВ бр. 25 от 18 Март 2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.) Ви уведомяваме за инвестиционно предложение на „Мобилтел” ЕАД:
( публикувано на 14.05.2018г.)

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
( публикувано на 23.04.2018г.)

Извлечение от протокол № 8 от 18.12.2017 г. за окончателното класиране
( публикувано на 18.12.2017г.)

Протокол № 4 от 06.12.2017 г. за определяне резултатите от теста
( публикувано на 06.12.2017г.)

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите участници за длъжността Директор на Дирекция „Административно-информационно обслужване и обществени поръчки“ при Община Тервел.
( публикувано на 27.11.2017г.)

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността:Директор на дирекция “Административно-информационно обслужване и обществени поръчки” при Община Тервел.
( публикувано на 10.11.2017г.)

ЗАПОВЕД №693 от 26.10.2017г. Извършена е проверка на жилищна и стопанска сграда в ПИ с идентификатор 7227.501.500 по КК на гр.Тервел, по повод жалба от граждани с вх.№ Ж-17/26.09.2017г.
( публикувано на 08.11.2017г.)

Решения от общо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“
( публикувано на 30.10.2017г.)

ИНИЦИАТИВА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ И НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ
( публикувано на 24.10.2017г.)

РАБОТНА СРЕЩА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.002-0276 "ПЪЛНОЦЕННА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА 545 УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВА ОТ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ЧРЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ОБЩНОСТНИ ДЕЙНОСТИ“
( публикувано на 19.10.2017г.)

Констативен протокол 1 от 5.10.2017г. Днес 05.10.2017г., на основание чл.196, ал.2 от Закона за устройство на територията, Комисия, назначена със заповед №638/2.10.2017г.на Кмета на община Тервел, в състав:
( публикувано на 18.10.2017г.)

Заповед РД-07-01-132/03.08.2017г. НАРЕЖДАМ: I. Откривам процедура по сключване на споразумение между собствениците и/или ползвателите на земеделски земи за всяко землище на територията на област Добрич за стопанската 2017/2018 г. II. Назначавам комисия в състав по общини:
( публикувано на 11.08.2017 г.)

Община Тервел, област Добрич, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по чл.131 ЗУТ. че е изготвен ПУП-ПЗ за устройването на територията на ПИ №030035 по КВС на с.Зърнево, с цел строителство на „Селскостопански сгради за отглеждане на животни” по реда на Наредба №19/25.10.2012г. за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им. Проекта е публикуван на интернет страницата на общината и е изложен за разглеждане в Община Тервел, ул.”Св.Св.Кирил и Методий” №8, стая 110. На основание чл.128,ал.5 ЗУТ заинтересованите лица по чл.131 ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в 14- дневен срок от съобщението.
( публикувано на 01.08.2017 г.)

Община Тервел, област Добрич, на основание чл. 128, ал.2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по чл.131 ЗУТ, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ II-184 и УПИ III-184, 192 кв.5 по плана на с.Кочмар. С проекта за изменение на ПУП-ПР се предвижда обособяване на самостоятелни урегулирани имоти за съществуващите сгради в бивш стопански двор, съобразно функционалното им предназначение, нормативното разстояние до граници и необходимите площи за обслужването им, като се образуват 6 нови УПИ с предназначени „ПСД“ за четири имота и „техническа инфраструктура“ за два имота. Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и е изложен за разглеждане в Община Тервел, ул.”Св. СВ. Кирил и Методий” №8, стая 110. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ, заинтересуваните лица по чл.131 ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в 14-дневен срок от съобщението.
( публикувано на 18.07.2017 г.)

Относно: Изменение / допълнение в приета с решение № 1-1 от 31.01.2017 год. на Общински съвет гр.Тервел Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Тервел през 2017 год.
( публикувано на 12.04.2017 г.)

Община Тервел, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомява СТОЯН КРАСЕНОВ СТОЯНОВ, КРАСЕН СТОЯНОВ ИВАНОВ И ИВЕЛИНА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА, че на основание чл. 99б, ал. 3 във вр. с чл. 93, ал. 5 и чл. 94, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация е издадена Заповед № 516/ 22.08.2016 г. на Кмета на Община Тервел за заличаване на адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на посочените лица в населено място: гр. Тервел, с локализационна единица - ж.к. "Изгрев" № 9, вх. Б, ет.2, ап.5. На основание чл. 92, ал. 13 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението u.Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването u пред Административен съд – гр. Добрич по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Екземпляр от Заповед № 516/ 22.08.2016 г. на Кмета на Община Тервел може да бъде получен от заинтересованите лица в Дирекция "АИООП", Община Тервел, на адрес: гр. Тервел, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 8, ет. 2, стая 210. Валидно до: 22 септември 2016 г.
( публикувано на 22.08.2016 г.)

ПРОТОКОЛ № 5 от ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ДОБРИЧ“, проведено на 29.09.2016 г.
( публикувано на 05.10.2016 г.)

Обява за инвестиционно намерение - ЗП Росен Петров Донев
( публикувано на 28.11.2016 г.)

Обява За открита процедура за избор на партньори , които съвместно с Община Тервел да изпълнят проект за интегрирана схема за приобщаване на уязвими групи чрез реализиране на дейности по операции: „Социално икономическа интеграция на уязвими групи“, Компонент 1 на ОПРЧР и „Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ на ОПНОИР
( публикувано на 08.11.2016 г.)