Обяви и съобщения
ЗАПОВЕД 28/24.01.2022г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в гр. Тервел, община Тервел, ул. „Вихрен“ № 36, на лицето:
(публикувано на 24.01.2022г.)

Съобщение до г-жа Мелиш Мемиш Шериф: На основание чл. 65, ал. 2 от Семейния кодекс, Ви уведомявам, че на 17.01.2021 г., в Община Тервел е подадена нотариално заверена декларация за припознаване на Вашето дете Атем Мелиш Мемиш.
(публикувано на 18.01.2022г.)

Съобщениедо г-ца Атем Мелиш Мемиш: На основание чл. 65, ал. 2 от Семейния кодекс, Ви уведомявам, че на 17.01.2021 г., в Община Тервел е подадена нотариално заверена декларация, с която г-н Сергей Александров Йосифов ви признава за свое дете.
(публикувано на 18.01.2022г.)

Заповед 18/18.01.2022г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следното лице: МИТАТ ОСМАН ИСМАИЛ
(публикувано на 18.01.2022г.)

С Ъ О Б Щ Е Н И Е: Община Тервел уведомява, че с Решение № 13-164/17.12.2021 г. на ОбС гр. Тервел, влязло в сила на 06.01.2022 г., данък придобиване става 3% /чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ/.
(публикувано на 07.01.2022г.)


АРХИВ


2021 г.

2020 г.

2016-2019г.