Обяви и съобщения
Уведомителни писма за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиранеОБЯВА: Провеждането на търг с тайно наддаване на 20.10.2021 г. от 9.00 часа в заседателната зала на община Тервел, гр. Тервел за отдаване под наем на земи - ОПФ за срок от 5 години, считано от началото на стопанската 2021-2022 г. до края на стопанската 2025-2026 г., както следва:
(публикувано на 17.09.2021г.)

Заповед 543/08.09.2021г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Полк Савово, Община Тервел, ул. "Втора" №13, на лицата:
(публикувано на 09.09.2021г.)

Заповед 520/30.08.2021г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 30.08.2021г.)

Заповед 514/24.08.2021г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в град Тервел, община Тервел, ул. „Хан Аспарух“ № 48, на лицата:
(публикувано на 24.08.2021г.)

Протокол на комисията за разглеждане и класиране на подадените заявления за ползване под наем на пасища, мери и ливади общинска собственост - за 5 стопански години считано от 2021/2022Г.:
(публикувано на 23.08.2021г.)

Заповед 485/09.08.2021г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следното лице:
(публикувано на 09.08.2021г.)

Заповед 484/09.08.2021г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 09.08.2021г.)

Заповед 483/09.08.2021г. НАРЕЖДАМ: Да се заличат адресните регистрации на следните лица:
(публикувано на 09.08.2021г.)

Съобщение ДО г-жа СТАНКА АТАНАСОВА ПЕТРОВА: На основание чл. 65, ал. 2 от Семейния кодекс, Ви уведомявам, че на 04.08.2021 г., в Община Тервел е подадена нотариално заверена декларация за припознаване на Вашето дете Марийка Атанасова,
(публикувано на 04.08.2021г.)

Заповед 460/28.07.2021г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Орляк, Община Тервел, ул. "Седма" № 18, на лицата:
(публикувано на 28.07.2021г.)

Заповед 444/16.07.2021г. Нареждам: Да се заличат адресните регистрации на следните лицата:
(публикувано на 16.07.2021г.)

Заповед 439/14.07.2021г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Попгруево, община Тервел, ул. „Първа“ № 28, на лицата:
(публикувано на 14.07.2021г.)

Заповед 438/14.07.2021г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Жегларци, община Тервел, ул. „Седемнадесета“ № 8А, на лицата:
(публикувано на 14.07.2021г.)

Заповед 410/05.07.2021г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Орляк, община Тервел, ул. „Двадесет и трета“ № 4, на лицата:
(публикувано на 05.07.2021г.)

Заповед 394/28.06.2021г. НАРЕДЖАМ: 1. Да се заличат адресните регистрации на следнитe лица: ...
(публикувано на 28.06.2021г.)

Списък на собствениците на Земеделска и горска техника от гр. Тервел, които следва да я представят на годишен технически преглед
(публикувано на 23.06.2021г.)

Заповед 388 от 22.06.2021г. Определям комисия със следната задача: В седем дневен срок от издаване на настоящата заповед, Комисията следва да извърши проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Безмер, община Тервел, ул. „ Тридесет и четвърта“ № 11, на лицата:
(публикувано на 22.06.2021г.)

Заповед 387 от 22.06.2021г. ОТМЕНЯМ: Заповед № 378/16.06.2021 г., в нейната цялост.
(публикувано на 22.06.2021г.)

Заповед 378 от 16.06.2021г. ОПРЕДЕЛЯМ: На основание чл. 996 от Закона за гражданската регистрация, чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка със заявление, с вх. № АО-21-3134/ 15.06.2021 год. от Мустафа Сабри Асан,
(публикувано на 16.06.2021г.)

Заповед 362 от 09.06.2021г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в гр. Тервел, община Тервел, ул. „Вардар“ № 8А, на лицата:
(публикувано на 09.06.2021г.)

Заповед 359/08.06.2021г.: При проявен интерес от страна на физически и юридически лица, чрез регистрирането в деловодството на общината на заявления за възмездно събиране плодовете на ореховите насаждения, разположени в сервитута на общинските пътища, спец. “Търговия, НО и НП” да издава разрешително на заявителя.
(публикувано на 08.06.2021г.)

ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ за публично обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Тервел (ПИРО) за периода 2021-2027 г.
(публикувано на 07.06.2021г.)

Заповед 354 от 04.06.2021г. НАРЕДЖАМ: 1. Да се заличат адресните регистрации на следнитe лица: ...
(публикувано на 04.06.2021г.)

Заповед 314 от 18.05.2021г. НАРЕДЖАМ: 1. Да се заличат адресните регистрации на следнитe лица: ...
(публикувано на 18.05.2021г.)

Заповед 266 от 17.05.2021г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Жегларци, община Тервел, ул. „Осма“ № 12, на лицата:
(публикувано на 17.05.2021г.)

Заповед № 206/19.04.2021г. Определям комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Орляк, община Тервел, ул. „Деветнадесета“ № 12, на лицата: ...
(публикувано на 20.04.2021г.)

Заповед № 194/15.04.2021г. НАРЕДЖАМ: 1. Да се заличат адресните регистрации на следнитe лица: ...
(публикувано на 15.04.2021г.)

Заповед 150 от 31.03.2021г. НАРЕЖДАМ:Да се заличи адресната регистрация на лицето: Калоян Иванов Йорданов
(публикувано на 31.03.2021г.)

Заповед 151 от 31.03.2021г. НАРЕЖДАМ:Да се заличи адресната регистрация на лицето: Рамис Рамис Рамис
(публикувано на 31.03.2021г.)

Заповед 137 от 23.03.2021г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Безмер, община Тервел, ул. „Тридесет и Четвърта“ № 14, на лицата:
(публикувано на 23.03.2021г.)

Заповед 103 от 04.03.2021г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в гр. Тервел, община Тервел, ул. „Симеон Велики“ № 27, на лицето:
(публикувано на 05.03.2021г.)

Заповед 104 от 04.03.2021г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и 4 или чл. 99а от ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Честименско, община Тервел, ул. „Осма“ № 8, на лицето:
(публикувано на 05.03.2021г.)

Протокол от 19.01.2021г. Относно: Комисията разгледа и класира подадените заявления за ползване под наем маломерни имоти от Общинския поземлен фонд - за стопанската 2020/2021 г.
(публикувано на 20.01.2021г.)

ОБЯВА: Община Тервел открива процедура по отдаване под наем без търг или конкурс за една стопанска година (2020-2021г.) на маломерните имоти от ОПФ и ООФ, описани в Таблица - Приложение 1.
(публикувано на 04.12.2020г.)

Заповед № 657/26.11.2020г. НАРЕДЖАМ: 1. Да се заличат адресните регистрации на следнитe лица: ...
(публикувано на 30.11.2020г.)

Заповед № 621/06.11.2020г. НАРЕДЖАМ: 1. Да се заличат адресните регистрации на следнитe лица: ...
(публикувано на 06.11.2020г.)

СЪОБЩЕНИЕ: На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2, чл.46, ал. I, т.1, б. ,.ж" и чл.52. ал. I, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция “Дунавски район" и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения 8 броя тръбни кладенци, придружено с изискващите се по чл.60. ал. I, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.
(публикувано на 28.10.2020г.)

ГД "Пожарна безопастност и защита на населението"
(публикувано на 26.10.2020г.)

Община Тервел обявява процедура за подаване на документи за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Тервел, съгласно член 16 от Правилника. Срокът за подаване на документи е от 01.11.2020г. до 30.11.2020г.
(публикувано на 26.10.2020г.)

Заповед № 546/12.10.2020г. НАРЕДЖАМ: 1. Да се заличат адресните регистрации на следнитe лица: ...
(публикувано на 12.10.2020г.)

Заповед № 545/12.10.2020г. НАРЕДЖАМ: 1. Да се заличат адресните регистрации на следнитe лица: ...
(публикувано на 12.10.2020г.)

Заповед № РД-04-241/ 02.10.2020 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Добрич, за изменение на Заповед № РД-04-2027/ 30.07.2020 г. за откриване процедура по сключване на споразумения и назначаване на комисия по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване на земеделски земи и организиране на сключването на споразумения за ползването им между ползватели, за всяко землище на територията на област Добрич, за стопанската 2020/ 2021 г.
(публикувано на 06.10.2020г.)

ПРОТОКОЛ No 11 От общо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците -Добрич
(публикувано на 05.10.2020г.)

Заповед № 525/02.10.2020г. Отностно: определяне на комисия за проверка спазването на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. I и 4 или чл. 99а oi ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Жегларци, община Тервел, ул. ..Осма" № 18А.
(публикувано на 02.10.2020г.)

Заповед № 526/02.10.2020г. Отностно: определяне на комисия за проверка спазването на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. I и 4 или чл. 99а oi ЗГР за извършена адресна регистрация в с. Жегларци, община Тервел, ул. ..Осма" № 23.
(публикувано на 02.10.2020г.)

Заповед № 478/14.09.2020г. НАРЕДЖАМ: 1. Да се заличат адресните регистрации на следнитe лица: ...
(публикувано на 15.09.2020г.)

Заповед № 462/04.09.2020г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия в състав ...
(публикувано на 04.09.2020г.)

Заповед № 461/04.09.2020г. НАРЕДЖАМ: 1. Да се заличат адресните регистрации на следнитe лица: ...
(публикувано на 04.09.2020г.)

Заповед № 460/04.09.2020г. НАРЕДЖАМ: 1. Да се заличат адресните регистрации на следнитe лица: ...
(публикувано на 04.09.2020г.)

Заповед № 447/27.08.2020г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия в състав ...
(публикувано на 27.08.2020г.)

Заповед № 446/27.08.2020г. ОПРЕДЕЛЯМ: Комисия в състав ...
(публикувано на 27.08.2020г.)

Заповед № 443/26.08.2020г. НАРЕДЖАМ: 1. Да се заличи следната адресна регистрация на следното лице: ...
(публикувано на 26.08.2020г.)

Протокол на комисията за разглеждане и класиране на подадените заявления за ползване под наем на пасища, мери и ливади общинска собственост - за 5 стопански години считано от 2020/2021 г.:
(публикувано на 25.08.2020г.)

Заповед № 412/05.08.2020г. НАРЕДЖАМ: 1. Да се заличи следната адресна регистрация на следното лице: ...
(публикувано на 05.08.2020г.)

Заповед РД-04-207/30.07.2020г. НАРЕЖДАМ: I. Откривам процедура по сключване на споразумение между собствениците и/или ползвателите на земеделски земи за всяко землище на територията на област Добрич за стопанската 2020/2021 г.
(публикувано на 04.08.2020г.)

П О К А Н А: Община Тервел кани общинските съветници, кметове на населени места и гражданите на 16.07.2020 г. (четвъртък) от 14,00 часа за публично обсъждане на Допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 г. на Община Тервел
(публикувано на 02.07.2020г.)

Класирне на подадените заявления за ползване под наем маломерни имоти от Общинския поземлен фонд - за стопанската 2019/2020г.
(публикувано на 25.06.2020г.)

ОБЯВА: На 10.07.2020 година от 14,00 ч. да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост за срок от 5 (пет) години.1. Наименование на обекта на конкурса:“Бар-клуб, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 72271.501.1198.13.1 в читалище „Димитър Дончев – Доктора 1893“
(публикувано на 03.06.2020г.)

ОДОБРЕН Проект за изменение на ПУП-ПРЗ с което за УПИ IV в кв.61 да се промени отреждането от "жилищно строителство, паркинги и гаражи" в „жилищно строителство, паркинги, гаражи и общественно хранене” ...
(публикувано на 28.05.2020г.)

ОБЯВА: Публичен търг на 26.06.2020 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска Администрация гр.Тервел , за продажба на недвижими имоти- частна общинска собственост, ПРИ СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА ЕПИДЕМОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ
(публикувано на 26.05.2020г.)

Община Тервел съобщава на заинтересованите лица и общественост, че съгласно чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ Варна е предоставила информацията по приложение 2 относно преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за „Изграждане на кравеферма“
(публикувано на 22.05.2020г.)

ОБЯВА: Община Тервел открива процедура по отдаване под наем без търг или конкурс за една стопанска година (2019-2020 г.) на маломерните имоти от ОПФ и ООФ, описани в Таблица - Приложение 1.
(публикувано на 21.05.2020г.)

СЪОБЩЕНИЕ за изготвен проект за подробен устройствен план: Съобщаваме Ви, че е изготвен проект за ПУП-ПРЗ за квартал 61 УПИ IV по плана на гр. Тервел, община Тервел с което за УПИ IV да се промени отреждането от „Жилищно строителство, паркинги и гаражи“ в „Жилищно строителство, паркинги, гаражи и обществено хранене“. Проекта се намира в отдел „ТСУ“ на общинска администрация Тервел
(публикувано на 12.05.2020г.)

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ информира, че във връзка с въведения режим на извънредно положение и ограничения за придвижване между отделни места във връзка с короновируса, осигурява възможност на лица с прекъснати здравноосигурителни права да подават декларация образец № 7, необходима за актуализиране на здравноосигурителния статус чрез посредничеството на общинска администрация и кметства. За целта е необходимо лично да се посети деловодството на Община Тервел или кметство, за да се подаде попълнен образец на Декларация № 7 на съответното лице, да се установи самоличността на лицето, подаващо декларацията като се предостави документ за самоличност. След това служител от общинска администрация или съответното кметство подава сканираните документи към офиса на НАП. .
(публикувано на 03.04.2020г.)

Заповед №138/19.02.2020г. НАРЕДЖАМ: 1. Да се заличи следната адресна регистрация на следното лице: ...
(публикувано на 19.02.2020г.)

Обява за прием на курсанти във висшите учебни училища за учебната 2020/2021г.
(публикувано на 23.01.2020г.)

О Б Я В А: На 25.02.2020 година от 14,00 ч. да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост и МПС за срок от 5 (пет) години.
(публикувано на 20.01.2020г.)


АРХИВ 2016-2019г.