Обяви и съобщения
Относно: Изменение / допълнение в приета с решение № 1-1 от 31.01.2017 год. на Общински съвет гр.Тервел Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Тервел през 2017 год.
( публикувано на 12.04.2017 г.)

Община Тервел, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомява СТОЯН КРАСЕНОВ СТОЯНОВ, КРАСЕН СТОЯНОВ ИВАНОВ И ИВЕЛИНА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА, че на основание чл. 99б, ал. 3 във вр. с чл. 93, ал. 5 и чл. 94, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация е издадена Заповед № 516/ 22.08.2016 г. на Кмета на Община Тервел за заличаване на адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на посочените лица в населено място: гр. Тервел, с локализационна единица - ж.к. "Изгрев" № 9, вх. Б, ет.2, ап.5. На основание чл. 92, ал. 13 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението u.Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването u пред Административен съд – гр. Добрич по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Екземпляр от Заповед № 516/ 22.08.2016 г. на Кмета на Община Тервел може да бъде получен от заинтересованите лица в Дирекция "АИООП", Община Тервел, на адрес: гр. Тервел, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 8, ет. 2, стая 210. Валидно до: 22 септември 2016 г.
( публикувано на 22.08.2016 г.)

ПРОТОКОЛ № 5 от ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ДОБРИЧ“, проведено на 29.09.2016 г.
( публикувано на 05.10.2016 г.)

Обява за инвестиционно намерение - ЗП Росен Петров Донев
( публикувано на 28.11.2016 г.)