Бюлетин на съобщенията по чл. 32 от ДОПК


Ако намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите “Местни данъци и такси” при Община Тервел на адрес: гр. Тервел, ул. "Св.Св.Кирил и Методий" № 8. Администрацията на "Местни данъци и такси при Община Тервел е подготвила това съобщение, за да Ви уведоми, че е започнала процедура по връчване, чрез прилагане към досието Ви.
Съобщенията се поставят на видно място в сградата на Община Тервел и се публикуват в Интернет.
Ако в 14-дневен срок от поставянето на съобщението не се явите в “Местни данъци и такси” при Община Тервел на горепосочения адрес, то ще се смята за редовно връчено и ще бъде приложено към досието Ви.
  АНЕТА ХАРИТОНОВА ОСМАН

  ЙОАН ОГНЯНОВ АНГЕЛОВ

  ЮЛИАНА БИЛЯЛОВА ИСМАИЛОВА

  МЮДЖЕЛИБ ЕФРАИМОВ МЮДЖЕЛИБОВ

  МИЛЕН РУМЕНОВ КЕСКИНОВ

  РАДОСЛАВ ТОДОРОВ ПОПОВ

  РОСИЦА РУМЕНОВА ЦОЛОВА

  РУМЕН КОЛЕВ ТАШКОВ

  СЕВЕРИНА ГАНЧЕВА СТОЯНОВА

  ЗДРАВКО МИНЧЕВ МИЛАНОВ

  ЗЕЙНЕБ РЕДЖЕБ ИСМАИЛ

  (публикувано на 23.11.2020г.)