Контрол по законосъобразност


СЪОБЩЕНИЕ:

    На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – гр.Тервел оповестява Решения № 431 от 01.11.2017г. и № 469 от 27.11.2017г. за отмяна по протест на Окръжна прокуратура Добрич разпоредбата на чл.44, ал.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Тервел по Адм. дело № 435/2017г. на Административен съд – гр.Добрич

Публикувано на 29.12.2017г.


СЪОБЩЕНИЕ:

    На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – гр.Тервел оповестява Решение № 436 от 07.11.2017г. за отмяна по протест на Окръжна прокуратура Добрич разпоредбата на чл.33, ал.2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел по Адм. дело № 396/2017г. на Административен съд – гр.Добрич

Публикувано на 06.12.2017г.


СЪОБЩЕНИЕ:

    На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – гр.Тервел оповестява Решение № 392 от 18.10.2017г. за отмяна по протест на Окръжна прокуратура Добрич разпоредбата на чл.5, предл.2, б. „д“ от Раздел VІІІ „Разполагане на рекламно – информационни елементи на територията на община Тервел“ - Общи положения от Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Тервел по Адм. дело № 315/2017г. на Административен съд – гр.Добрич

Публикувано на 14.11.2017г.


СЪОБЩЕНИЕ:

    На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – гр.Тервел оповестява Решение № 265 от 14.06.2017г. за отмяна по протест на Окръжна прокуратура Добрич разпоредбите: израза „такси в двоен размер“ в чл.17, ал.3 и чл.20, ал.5; чл.32а, ал.1, т.9; т.37, т.37а до т.37е от Приложение № 2 Списък с видовете услуги и цените за тях, предоставяни от община Тервел; изразите „имотът не ми/ни е основно жилище“ и „в двоен размер“ от Приложение 4А – „Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване по чл.20 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел по Адм. дело № 151/2017г. на Административен съд – гр.Добрич

Публикувано на 13.07.2017г.


СЪОБЩЕНИЕ:

    На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – гр.Тервел оповестява Решение № 193 от 16.05.2017г. за отмяна по протест на Окръжна прокуратура Добрич разпоредбата на чл.55а, ал.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Тервел по Адм.дело № 74/2017г. на Административен съд – гр.Добрич

Публикувано на 15.06.2017г.


СЪОБЩЕНИЕ:

    На основание чл.22, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – гр.Тервел оповестява Заповед № АдК-04-9 от 12.05.2017г . на Областен управител на област Добрич, с която е върнато за ново обсъждане с указание за неговата отмяна Решение № 4-45 по протокол № 4 от заседание на ОбС проведено на 27.04.2017г.СЪОБЩЕНИЕ:

    На основание чл.22, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – гр.Тервел оповестява Заповед № АдК-04-5 от 14.03.2017г. на Областен управител на област Добрич, с която е върнато за ново обсъждане с указание за неговата отмяна Решение № 2-14 по протокол № 2 от заседание на ОбС проведено на 28.02.2017г.