Контрол по законосъобразност


СЪОБЩЕНИЕ:

   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – гр.Тервел оповестява Решение № 122 от 02.04.2019г. за отмяна по протест на Окръжна прокуратура Добрич разпоредбите на чл.45, ал.3 – израза „… както и 2 на сто режийни разноски по сметка на Общината“… съдържащ се в последното и изречение и чл.45, ал.5 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд (Приета с Решение № 4-63/12.05.2006г.) по Адм. дело № 731/2018г. на Административен съд – гр.Добрич.

Публикувано на 19.04.2019г.


СЪОБЩЕНИЕ:

   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – гр.Тервел оповестява Решение № 528 от 10.12.2018г. за отмяна по протест на Окръжна прокуратура Добрич разпоредбата на т.15 и т.33 от Приложение № 5 към Раздел V – такси за административни услуги на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел (Приета с Решение № 12-165/21.12.2017г.) по Адм. дело № 579/2018г. на Административен съд – гр.Добрич.

Публикувано на 04.01.2019г.


СЪОБЩЕНИЕ:

   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – гр.Тервел оповестява Решение № 352 от 18.09.2018г. за отмяна по протест на Окръжна прокуратура Добрич на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Тервел (Приета с Решение № 9-135/31.10.2008г.) по Адм. дело № 387/2018г. на Административен съд – гр.Добрич

Публикувано на 18.10.2018г.


СЪОБЩЕНИЕ:

   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – гр.Тервел оповестява Решение № 211 от 17.05.2018г. за отмяна по протест на Окръжна прокуратура Добрич разпоредбата на чл.16, ал.1, т.12 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при община Тервел (мандат 2015-2019г.) по Адм. дело № 149/2018г. на Административен съд – гр.Добрич

Публикувано на 20.06.2018г.


СЪОБЩЕНИЕ:

    На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – гр.Тервел оповестява Решение № 113 от 22.03.2018г. за отмяна по протест на Окръжна прокуратура Добрич разпоредбите на чл.10, ал.1, т.8 и чл.13, ал.1, т.8 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация при община Тервел (мандат 2015-2019г.) по Адм. дело № 640/2017г. на Административен съд – гр.Добрич

Публикувано на 25.04.2018г.


СЪОБЩЕНИЕ:

    На основание чл.22, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – гр.Тервел оповестява Заповед № АдК-04-73 от 10.04.2018г. на Областен управител на област Добрич, с която е върнато за ново обсъждане с указание за неговата отмяна Решение № 3-50 по протокол № 3 от заседание на ОбС проведено на 29.03.2018г. в частта му относно продажбата на поземлени имоти с идентификатори № 025086 и № 026080 описани в т.11 и 12 на решението.

СЪОБЩЕНИЕ:

    На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – гр.Тервел оповестява Решение № 46 от 08.02.2018г. за отмяна по протест на Окръжна прокуратура Добрич разпоредбата на чл.87, т.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Тервел по Адм. дело № 636/2017г. на Административен съд – гр.Добрич

Публикувано на 08.03.2018г.


СЪОБЩЕНИЕ:

    На основание чл.22, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – гр.Тервел оповестява Заповед № АдК-04-68 от 07.02.2018г. на Областен управител на област Добрич, с която е върнато за ново обсъждане с указание за неговата отмяна Решение № 1-20 по протокол № 1 от заседание на ОбС проведено на 30.01.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ:

    На основание чл.22, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – гр.Тервел оповестява Заповед № АдК-04-2 от 04.01.2018г. на Областен управител на област Добрич, с която е върнато за ново обсъждане с указание за неговата отмяна Решение № 12-165 по протокол № 12 от заседание на ОбС проведено на 21.12.2017г., в частта относно чл.49 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел.

СЪОБЩЕНИЕ:

    На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – гр.Тервел оповестява Решения № 431 от 01.11.2017г. и № 469 от 27.11.2017г. за отмяна по протест на Окръжна прокуратура Добрич разпоредбата на чл.44, ал.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Тервел по Адм. дело № 435/2017г. на Административен съд – гр.Добрич

Публикувано на 29.12.2017г.


СЪОБЩЕНИЕ:

    На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – гр.Тервел оповестява Решение № 436 от 07.11.2017г. за отмяна по протест на Окръжна прокуратура Добрич разпоредбата на чл.33, ал.2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел по Адм. дело № 396/2017г. на Административен съд – гр.Добрич

Публикувано на 06.12.2017г.


СЪОБЩЕНИЕ:

    На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – гр.Тервел оповестява Решение № 392 от 18.10.2017г. за отмяна по протест на Окръжна прокуратура Добрич разпоредбата на чл.5, предл.2, б. „д“ от Раздел VІІІ „Разполагане на рекламно – информационни елементи на територията на община Тервел“ - Общи положения от Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Тервел по Адм. дело № 315/2017г. на Административен съд – гр.Добрич

Публикувано на 14.11.2017г.


СЪОБЩЕНИЕ:

    На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – гр.Тервел оповестява Решение № 265 от 14.06.2017г. за отмяна по протест на Окръжна прокуратура Добрич разпоредбите: израза „такси в двоен размер“ в чл.17, ал.3 и чл.20, ал.5; чл.32а, ал.1, т.9; т.37, т.37а до т.37е от Приложение № 2 Списък с видовете услуги и цените за тях, предоставяни от община Тервел; изразите „имотът не ми/ни е основно жилище“ и „в двоен размер“ от Приложение 4А – „Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване по чл.20 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел по Адм. дело № 151/2017г. на Административен съд – гр.Добрич

Публикувано на 13.07.2017г.


СЪОБЩЕНИЕ:

    На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – гр.Тервел оповестява Решение № 193 от 16.05.2017г. за отмяна по протест на Окръжна прокуратура Добрич разпоредбата на чл.55а, ал.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Тервел по Адм.дело № 74/2017г. на Административен съд – гр.Добрич

Публикувано на 15.06.2017г.


СЪОБЩЕНИЕ:

    На основание чл.22, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – гр.Тервел оповестява Заповед № АдК-04-9 от 12.05.2017г . на Областен управител на област Добрич, с която е върнато за ново обсъждане с указание за неговата отмяна Решение № 4-45 по протокол № 4 от заседание на ОбС проведено на 27.04.2017г.СЪОБЩЕНИЕ:

    На основание чл.22, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – гр.Тервел оповестява Заповед № АдК-04-5 от 14.03.2017г. на Областен управител на област Добрич, с която е върнато за ново обсъждане с указание за неговата отмяна Решение № 2-14 по протокол № 2 от заседание на ОбС проведено на 28.02.2017г.