Информация за бъдещи инвестиционни намерения на територията на Община ТервелИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС на инвестиционно предложение за „Преустройство и пристройка за разширение на краварник в ПИ №70617.13.143 по КККР на с. Сърнец, общ. Тервел и изграждане на фотоволтаична централа с мощност 115,2 kWp на сграда №70617.13.143.10 с. Сърнец, общ. Тервел, кравеферма и закупуване на оборудване за нуждите на кравефермата“
( публикувано на 17.09.2021г.)

Уведомяваме Ви, че "РАДИДА" ООД има следното инвестиционно предложение: Преустройство и пристройка за разширение иа краварник в ПИ — 000143 по КВС на с.Сърнец, изграждане на покривна фотоволтаична централа с мощност от 115,2 kWp на сграда № 70617.13.143.10 в кравеферма в с.Сърнец и закупуване на оборудване за нуждите на кравефермата
( публикувано на 23.08.2021г.)

Уведомяваме Ви, че "Агро Егер" ЕООД има следното инвестиционно предложение: Изграждане на ново водовземно съоръжение - сондажен кладенец с цел напояване на зърнени култури и 125 броя крави.
( публикувано на 23.08.2021г.)

Уведомяваме Ви, че Карси 2012 ЕООД има следното инвестиционно предложение: Производство и интензивно отглеждане на аквакултури“ в ПИ с идентификатор : 72271.106..122, гр. Тервел
( публикувано на 16.07.2021г.)

Уведомяваме Ви, че Курбан Садък Сали има следното инвестиционно предложение: Изграждане на животновъден обект - овцеферма за 90 бр. овце в с. Балик, общ. Тервел, обл. Добрич. Ще се изградят нови сгради и ще се извърши реконструкция на стари, с цел отглеждане на животните.
( публикувано на 01.02.2021г.)

Инвестиционното предложение е свързано с разширение на вече съществуваща животновъдна ферма, в ПИ 72271.63.330, землището на гр. Тервел. Във фермата се отглеждат 100 бр. месодайни крави. Имотът е с начин на трайно ползване - „за животновъдна ферма“ и вид територия „урбанизирана“.
( публикувано на 21.12.2020г.)

„ЕКО ПЛАМ КОНЦЕПТ" ООД, - Инвестиционното предложение е свързано с дейности по събиране и временно съхранение на отпадъци от излезли от употреба гуми, каучук /гума/ и пластмаса на територията на ПИ с идентификатор 39127.14.66, с. Кочмар, общ. Тервел.
( публикувано на 10.12.2020г.)

В РИОСВ-Варна постъпи уведомление за инвестиционно предложение с вх. № 26-00-4960/А4/ 30.09.2020 г., и доп. информация за изграждане на площадка единствено за дейности по съсъхраняване на отпадъци от пластмаси и излезли от употреба гуми в ПИ 39127.14.65 и ПИ 39127.14.66, с. Кочмар, общ. Тервел, с възложител „ЕКО ПЛАМ КОНЦЕПТ“ ООД.
( публикувано на 28.10.2020г.)

Уведомяваме Ви. че „ЕКО ПЛАМ КОНЦЕПТ" ООД има следното инвестиционно предложение: Обособяване на площадка за дейности по съхраняване на отпадъци от пластмаси и излезли от употреба гуми в с.Кочмар. община Тервел, ПИ 39127.14.65 и ПИ 39127.14.66 с обща площ 9002 кв.м.
( публикувано на 27.10.2020г.)

Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Модернизиране на кравеферма чрез реконструкция и изграждане на пристройка за разширение на краварник“ в поземлен имот (ПИ) 39127.54.6, с площ 5.010 дка, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За стопански двор“ в землището на с. Кочмар, общ. Тервел, обл. Добрич
( публикувано на 11.09.2020г.)
Инвестиционно предложение за "Изграждане на селскостолански постройки за отглеждане на животни - овце с прилежащи санитарно-битови и складови помещения за 50 бр. овце и техните приплоди, в Урегулиран поземлен имот, парцел I, кв 31, по уличната и дворищна регулация на с. Кочмар, общ. Тервел, с площ 930 кв. метра .
( публикувано на 15.07.2020г.)

Инвестиционно предложение за изграждане на „Стоп. сграда за отглеждане до 50 бр. овце заедно с подрастващите и млекосъбирателен пункт“.
( публикувано на 02.06.2020г.)

Инвестиционно предложение за „Промишлена газова инсталация за захранване на съществуващи консуматори от газово стопанство на компресиран природен газ в асфалтова база” в ПИ 72271.501.4 в гр.Тервел, общ.Тервел, обл.Добрич
( публикувано на 14.05.2020г.)

Инвестиционно предложение, което предвижда изграждане на селскостоланска постройка за отглеждане на животни - крави с прилежащи санитарно-битови и складови помещения за 32 бр. крави и техните приплоди, в нов УПИ(образуван от УПИ VII и УПИ VIII), кв.2 с обща площ 2175 кв.м., с. Коларци, община Тервел.
( публикувано на 10.04.2020г.)

„Промишлена газова инсталация за захранване на съществуващи консуматори от газово стопанство на компенсиран природен газ в Асфалтова база“ в поземлен имот № 72271.501.4, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с площ 19715 кв.м, в гр. Тервел, общ. Тервел, обл. Добрич, с възложител: „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, гр. Добрич.
( публикувано на 13.02.2020г.)

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОВ) - „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци Тервел в ПИ №72271.47.321 по КККР на град Тревел”
( публикувано на 20.06.2019г.)

Община Тервел има следното инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци Тервел в ПИ №72271.47.321 по КККР на град Тервел“
( публикувано на 17.05.2019г.)

Инвестиционният проект засяга № 53953.126.1 по КК (идентичен с ПИ №126001 по КВС) в землището на с. Орляк, общ. Тервел, с площ 28031 м2. Характерът на инвестиционното предложение предвижда да се изгради един ветрогенератор. Добитата електроенергия ще се използва само за нуждите на възложителя и ще захранва съоръженията в имота - собственост на възложителя.
( публикувано на 19.03.2019г.)

Инвестиционният проект засяга № 31396.25.38 в землището на с. Зърнево в общ. Тервел, с площ 8,275 м2. Характерът на инвестиционното предложение предвижда да се изгради един ветрогенератор. Добитата електроенергия ще се използва само за нуждите на възложителя и ще захранва съоръженията в имота и тези в имот №31396.103.6 - собственост на възложителя.
( публикувано на 19.03.2019г.)

Уведомяваме Ви, че „ДЛС-Тервел”ТП на „Североизточно държавно предприятие” ДП-Шумен има следното инвестиционно предложение: Изграждане на горски път ДЛР“Данкулак“ ДПС Тервел III-та степен в землищата на с. Каблешково и с. Проф.Златарски общ.Тервел,обл.Добрич
( публикувано на 07.03.2019г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за обект: “Приемо-предавателна станция за глас и/или данни на БТК ЕАД VN4575”, находящ се в ПИ с идентификатор 03215.501.717, с. Безмер, община Тервед, област Добрич. Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Тервел, кметство Безмер или в РИОСВ - Варна, ул. “Ян Палах” 4.
( публикувано на 25.01.2019г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: Уведомяваме Ви, че „АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ” АД, гр. ШУМЕН, ЕИК 127001597, има следното инвестиционно предложение: Извършване на дейности по оползотворяване на строителни отпадъци чрез влагане в обратни насипи, образувани от дейността на дружеството и/или други физически и юридически лица
( публикувано на 25.09.2018г.)

Искане за изграждане на "дестилерия за етерично - маслени култури" ХЕРБС ТРЕЙД ООД
( публикувано на 20.07.2018г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Уведомяваме Ви, че имаме следното инвестиционно предложение: Изработване на проект ПУП - ПРЗ за УПИ VI с площ 2350 кв.м. и отреждане „ ПСД - дестилерия за етерично - маслени култури
( публикувано на 20.07.2018г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ: Уведомяваме Ви., че „Хидрострой” АД има следното инвестиционно предложение: Изпълнение на проект за рекултивация нарушен терен
( публикувано на 10.07.2018г.)

Община Тервел съобщава на заинтересованите лица и общественост, че съгласно чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. РИОСВ Варна е предоставила информацията по приложение 2 относно преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за „Предприятие за преработка на плодове и производство на пелети“ в ПИ 000083 по КВС на с. Зърнево с Възложител ЕТ „ИСМ-91 -Иса Сали“. На основание чл. 6. ал.10, т.1 от същата наредба, община Тервел осигурява обществен достъп до информацията, за периода от 18.05.2018г. до 31.05.20181. Заинтересованите лица и общественост могат да изразят становище в посочения срок до РИОСВ Варна или Община Тервел.
( публикувано на 18.05.2018г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ЕТ „ИСМ 91 - ИСА САЛИ” с ЕИК 127034405, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА "ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОДОВИ КАШИ И СУШИЛНЯ ЗА ПЛОДОВЕ В ПИ №103006 В ЗЕМЛИЩЕ В СЕЛО ЗЪРНЕВО
( публикувано на 27.04.2018г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ЕТ „ИСМ 91 - ИСА САЛИ” с ЕИК 127034405, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА „СОЛАРНИ ПАНЕЛИ“, В ПИ №025038 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЗЪРНЕВО ОБЩ.ТЕРВЕЛ
( публикувано на 25.04.2018г.)

СЪОБЩЕНИ: „Изграждане на водовземно съоръжение в ПИ с № 227, кв.ЗО с. Сърнец, за самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури в ПИ-масиви 5,6,12 и 13 с обща площ 1300 дка и водоснабдяване за животновъдство (кравеферма) в ПИ с №000143 в землището на с. Сърнец, ЕКАТТЕ 70617, общ.Тервел, обл.Добрич“.
( публикувано на 07.11.2017г.)

СЪОБЩЕНИ: Разработване на кариера „Тервел-Бонево“ за добив на варовик с площ 123.6 дка в землищата на с.Бонево и гр.Тервел, община Тервел, област Добрич
( публикувано на 05.10.2017г.)

Уведомление за преустройство на съществуващ краварник в овчарник за отглеждане на овце, парцел I -ви, кв.33 по регулационния план на с. Кладенци, общ. Тервел.
( публикувано на 16.08.2017г.)

На основание на чл. 6 ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви представям искане за преценяване необходимостта от ОВОС, от Георги Стоянов Петков.
( публикувано на 15.08.2017г.)

Уведомяваме Ви, че фирма Триада ООД има инвестиционно предложение за изграждане на „Нова масивна сграда на два етажа, с местоположение: гр.Тервел, ул.“Св.Св.Кирил и Методий“ 17, поземлен имот с идентификатор 72271.501.1513 с площ 415 кв.м
( публикувано на 01.08.2017г.)

Уведомявам Ви, че Георги Стоянов Петков има инвестиционно предложение за изграждане на „Кравеферма”, в землището на с. Проф. Златарски, общ. Тервел, обл. Добрич.
( публикувано на 29.06.2017г.)

Уведомявам Ви, че ЕТ „ИСМ 91 – ИСА САЛИ” има инвестиционно предложение за изграждане на „Селскостопански сгради за отглеждане на животни”, в землището на с. Зърнево, общ. Тервел, обл. Добрич, ПИ № 030035.
( публикувано на 29.06.2017г.)

Уведомление относно инвестиционне намерение на Община Тервел за обновяване на гробищния парк в град Тервел с наименование "Обреден дом в гробищен парк"
( публикувано на 23.06.2017г.)

Уведомяваме Ви, че Георги Стоянов Петков, има инвестиционно предложение за изграждане на „Кравеферма”, в ПИ No 034041 с площ 4,731 дка, в землище с. Професор Златарски, общ. Тервел, обл. Добрич.
( публикувано на 15.06.2017г.)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КРАВЕФЕРМА В ПИ ИМОТ ПИ 72271.63.330, ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ТЕРВЕЛ, ОБЩ. ТЕРВЕЛ, ОБЛ. ДОБРИЧ.
( публикувано на 12.06.2017г.)

Уведомяваме Ви, че Община Тервел има инвестиционно предложение за изграждане на „Животновъдна ферма”, в землището на гр. Тервел, общ. Тервел, обл. Добрич. Строителството ще бъде в поземлен ПИ 72271.63,330, землището на гр. Тервел, общ. Тервел.
( публикувано на 22.05.2017г.)

Уведомяваме Ви, че фирма /физическо лице: „АГРО ЕГЕР“ ЕООД, гр. Добрич, ул. „Христо Смирненски“ № 2, ет. 2, офес 2, Егдат Мустафа Налбант, гражданство - българско/ има следното инвестиционно предложение: Реконструкция на кравеферма в ПИ 72271.169.367 в гр. Тервел
( публикувано на 16.11.2016г.)

Уведомявам Ви, че „ЕКОФРУКТ” ЕООД има инвестиционно предложение за изграждане на „Подземно капково напояване, система против слани и създаване на кайсиеви насаждения” в ПИ с №027005 и №032234 по КВС на землище с. Зърнево, община Тервел.
( публикувано на 09.11.2016г.)

Уведомявам Ви, че „ЕТ „ИСМ 91 - ИСА САЛИ”, има инвестиционно предложение за изграждане на „Подземно капково напояване и система против слани” в ПИ с №026005 и №026006 по КВС на землище с. Зърнево, община Тервел.
( публикувано на 09.11.2016г.)

Проектната разработка е предмет от цялостната обществена поръчка за „Проектиране на ПУП - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, проектиране -изработване на инвестиционен проект във фаза технически проект и изпълнение на строеж - горски автомобилен път „Кьостата“ III-та степен.
( публикувано на 06.07.2016г.)

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм.и доп, и в съответствие с инвестиционния процес за изграждане на „ВОДОЕМ И ТРАФОПОСТ в ПИ №021002 и 6 бр. площадки за сондажни съоръжения в №021004, №024005, №021006, №021007, №021008 и №021009” (по проект за делба на №021003, обр. от №021001) в землището на с.Орляк, общ.Тервел, обл.Добрич, Ви представям искане за преценяване необходимостта от ОВОС на „ЕКОФРУКТ” ЕООД.
( публикувано на 15.03.2016г.)

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм.и доп, и в съответствие с инвестиционния процес за изграждане на „ВОДОЕМ И ТРАФОПОСТ” в ПИ №025038 (обр. от №025002), Ви представям искане за преценяване необходимостта от ОВОС на ЕТ „ИСМ 91 – ИСА САЛИ”, ул.”Балкан” №3, с. Каравелово, общ. Никола Козлево, обл. Шумен.
( публикувано на 15.03.2016г.)

ОБЯВА: Изграждане на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на "Телко Инфраструктури" ЕООД на територията на общ.Тервел
( публикувано на 01.03.2016г.)

ИСКАНЕ ОТ ЕТ „ИСМ 91 – ИСА САЛИ” ЗА "СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БИОГАЗ“
( публикувано на 10.12.2015г.)

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение съгласно чл. 6, ал 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обн. ДВ. бр.25/18.03.2003г., изм. и доп.
( публикувано на 10.12.2015г.)

ОБЯВА ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС
( публикувано на 26.11.2015г.)

У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение съгласно чл. 6, ал 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обн. ДВ. бр.25/18.03.2003г., изм. и доп.
( публикувано на 19.11.2015г.)

ИСКАНЕ ОТ ЕТ "ИСМ 91 – ИСА САЛИ", С. КАРАВЕЛОВО, ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КЛАНИЦА И МАНДРА, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЗЪРНЕВО, ОБЩИНА ТЕРВЕЛ, ОБЛ. ДОБРИЧ.
( публикувано на 19.11.2015г.)

Решение № ВА 50/ЕО/2015год за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка...за поземлен имот № 027004 в землището на с. Зърнево
( публикувано на 06.11.2015г.)

СЪОБЩЕНИЕ: На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2, чл. 46. ал. 1, т. 1, буква „ж“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция “Дунавски район’’ и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1. ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.
( публикувано на 22.10.2015г.)

О Б Я В А: за изясняване на обществен интерес
( публикувано на 09.10.2015г.)

РЕШЕНИЕ № ВА-43/ЕО/2015г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
( публикувано на 09.10.2015г.)

Искане: за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
( публикувано на 09.10.2015г.)

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “изграждane na водовземно съоръжение (сондажен кладенец)"
( публикувано на 29.09.2015г.)

РЕШЕНИЕ № ВА-41 /ЕО/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка
( публикувано на 29.09.2015г.)

”О Б Я В А ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС"
( публикувано на 07.08.2015г.)

”Приложение №2 към член 6 от Наредбата за ОБОС"
( публикувано на 19.06.2015г.)


”О Б Я В А ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС"
( публикувано на 22.05.2015г.)


”О Б Я В А ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС"
( публикувано на 22.05.2015г.)


”Информация за преценяване на необходимостта от оценка за съвместимост върху предмета и целите на опазване на защитена зона инвестиционно предложение за „площадка за третиране на отпадъци - събиране, транспортиране, съхраняване на опасни и неопасни отпадъци в село Зърнево, община Тервел, област Добрич, имот 048006, площ 2.813 дка, начин на трайно ползване - стопански двор възложител,,ГОЛД -67” ЕООД, седалище и адрес на управление: ул. „ Осемнадесета ” № 14, Село Зърнево, Община Тервел"
( публикувано на 24.03.2015г.)


”Преценка за необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ на инвестиционно предложение за изграждане на „ площадка за третиране на отпадъци - събиране, транспортиране, съхраняване на опасни и неопасни отпадъци в село Зърнево, община Тервел, област Добрич, имот 048006, площ 2.813 дка, начин на трайно ползване - стопански двор възложител „ГОЛД - 67" ЕООД, седалище и адрес на управление: ул. „Осемнадесета ” № 14, Село Зърнево, Община Тервел"
( публикувано на 24.03.2015г.)

„Изграждане на система за напояване на 72 дка обработваеми земеделски площи”
( публикувано на 27.11.2014г.)

”Уведомление за инвестиционно намерение"
( публикувано на 20.11.2014г.)

Инвестиционния процес за изграждане на „Селскостопански сгради за отглеждане на 800 бр. крави, доилна зала и торохранилище”
( публикувано на 18.07.2014г.)