"Общински съвет"


Аксел Наз-Исмаилова

Галина Тончева

Гюлчин Муталиб

Диана Йорданова

Живко Желязков

Ибрям Сполу

Иван Желязков

Исмет Абил

Калоян Енчев

Костадин Станчев

Мария Вълева

Маргарита Ковачева

Марияна Пасева

Нели Денева

Нико Върбанов

Никола Проданов

Петко Колев

Фикрет Ахмед

Фикрет Мюрсел

Симеон Симеонов

Стефка Димитрова

Урал Кязим