Членове на Общинския съвет

Още:    Решения на Общинския съвет | Правилник на дейносттаС П И С Ъ К на общинските съветници на Общински съвет гр. Тервел Мандат 2015-2019г.  Инж. СИМЕОН ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ - Председател на Общински съвет

 • АКСЕЛ НЕВЗАТ НАЗ-ИСМАИЛОВА

 • ГАЛИНА КРАСИМИРОВА ТОНЧЕВА

 • ГЮЛЧИН ЗИЯ МУТАЛИБ

 • ДИАНА ВАСИЛЕВА ЙОРДАНОВА

 • ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ

 • ИБРЯМ МУСТАФА СПОЛУ

 • ИВАН ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ

 • ИСМЕТ АБИЛ АБИЛ

 • КОСТАДИН НИКОЛОВ СТАНЧЕВ

 • МАРГАРИТА ХРИСТОВА КОВАЧЕВА

 • МАРИЯ ВЪЛЕВА ДИМИТРОВА

 • МАРИЯНА МАРИНОВА ПАСЕВА

 • НЕЛИ ДИНКОВА ДЕНЕВА

 • НИКО РАДЕВ ВЪРБАНОВ

 • НИКОЛА ГОЧЕВ ПРОДАНОВ

 • ПЕТКО ИВАНОВ КОЛЕВ

 • СТЕФКА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА

 • УРАЛ МЕХМЕД КЯЗИМ

 • ФИКРЕТ ЕШРЕФ МЮРСЕЛ

 • ФИКРЕТ МЮМЮН АХМЕД