Постоянни комисии към Общински съвет, гр. Тервел

Още: Членове на Общинския съвет | Правилник на дейността
         Решения на Общинския съвет


Комисии към Общинския съветІ. ПК „Бюджет, финанси, икономика, европейски фондове, национални и регионални програми”

 • Никола Гочев Проданов - председател;

 • Урал Мехмед Кязим – зам.председател;

 • Галина Красимирова Тончева;

 • Марияна Маринова Пасева;

 • Маргарита Христова Ковачева.


ІІ. ПК „Инфраструктура, транспорт и общинска собственост”

 • Исмет Абил Абил - председател;

 • Живко Георгиев Желязков – зам.председател;

 • Стефка Костадинова Димитрова;

 • Петко Иванов Колев;

 • Фикрет Мюмюн Ахмед.


ІІІ. ПК „Образование, здравеопазване, култура, спорт, социална политика, вероизповедание и туризъм”

 • Иван Димитров Желязков - председател;

 • Нели Динкова Денева – зам.председател;

 • Нико Радев Върбанов;

 • Аксел Невзат Наз-Исмаилова;

 • Гюлчин Зия Муталиб.


ІV. ПК „Обществен ред, устройство на територията и екология”

 • Фикрет Ешреф Мюрсел - председател;

 • Костадин Николов Станчев – зам.председател;

 • Диана Василева Йорданова;

 • Мария Вълева Димитрова;

 • Ибрям Мустафа Сполу.