Свободни работни места - дирекция "Бюро по труда"
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТ
Дирекция ”Бюро по труда”
гр.Тервел


Българската търговско-промишлена палата (БТПП) набира кандидати за обучение по предприемачество, насочено към граждани на трети страни, което ще се проведе в периода 7 – 17 декември 2021 г., в рамките на проект IMMIJOBS (Building the Capacity of Intermediary Organizations to Support the Employment of Third Country Nationals).

Обучението е с обща продължителност от 20 учебни часа и ще се проведе дистанционно в 5 сесии. Учебният план се състои от 14 теми, като сред акцентите в програмата са основи на предприемачеството, разработване на бизнес и маркетингови планове, реализиране на бизнес идея, източници на финансиране и др. Целта на обучението е да насърчи развитието на предприемаческия потенциал на граждани на трети страни и да подпомогне интеграцията им на пазара на труда.

Участието в обучението е безплатно, а на успешно завършилите ще бъдат издадени сертификати. След приключване на обучението се предвижда провеждане на стажове в местни фирми, където гражданите от трети страни ще имат възможност да приложат на практика придобитите от тях знания и умения. Обучението е отворено за граждани на трети страни, пребиваващи в България, като изискването към участниците е да имат основни познания по български език.

Желаещите да се запишат за участие в обучението следва да изпратят актуална автобиография във формат Европас на ел. поща projects3@bcci.bg в срок до 3 декември. На одобрените кандидати ще бъдат предоставени линковете за достъп до онлайн сесиите.

Допълнителна информация относно обучението може да получите от Дирекция „Европейска интеграция и проекти” на тел.02 8117 553.

Дирекция „Бюро по труда” гр. Тервел
9450, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 8
тел:05751 2534 факс:05751 4129
e-mail: dbt312@mbox.contact.bg
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДБТ ТЕРВЕЛ 01.12.2021 Г.No. Бр. незаети Длъжност Населено място Образование/професионална кваливикация Компютърни умения
348 1 5329-1003/Дезинфектатор Тервел Средно, Основно  
347 5 5329-1003/Дезинфектатор Тервел Средно, Основно  
346 1 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Тервел Средно  
344 1 2341-5002/Учител, начален етап на основното образование I-IV клас Коларци Висше / Педагогика НУП  


ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ОБЛАСТИ ВАРНА, ДОБРИЧ И ШУМЕН


За повече информация:
гр. Тервел 9450, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 8
тел.: 05751/2534, 0879006466; e-mail: dbt312@mbox.contact.bg