"Услуги - ГРАО"


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

( публикувано на 09.01.2017 г.)


І. Издаване на удостоверение за раждане

ІІ. Издаване на удостоверение за граждански брак

ІІІ. Съставяне на акт за смърт и издаване на препис–извлечение – за първи път

ІV. Издаване на препис - извлечение от акт за смърт (втори и/или следващ)

V. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или акт за смърт

VІ. Издаване на удостоверение за наследници

VІІ. Издаване на удостоверение за семейно положение

VІІІ. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

ІХ. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Х. Удостоверение за родените от майката деца

ХІ. Удостоверение за правно ограничение

ХІІ. Удостоверение за идентичност на лице с различни имена

ХІІІ. Удостоверение за сключване на брак с чужденец в Република България и чужбина

ХІV. Удостоверение за постоянен адрес

ХV. Удостоверение за промени на постоянен адрес

ХVІ. Удостоверение за настоящ адрес – адресна регистрация

ХVІІ. Удостоверение за промени на настоящ адрес

ХVІІІ. Припознаване на дете – след съставяне на акта за раждане

ХІХ. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

ХХ. Възстановяване и промяна на име по чл. 19а от ЗГР

ХХІ. Издаване на преписи от актове по гражданско състояние

ХХІІ. Удостоверения за вписване в регистъра на населението

ХХІІІ. Приемане и комплектоване на молби за установяване на българско гражданство, съгласно чл. 15 от ЗБГ

ХХІV. Издаване на удостоверение за вписване в картотечния регистър на чужди граждани за създаване на ЛРК и запис в ЛБД „Население“

ХХV. Издаване на други удостоверения по административно обслужване

ХХVІ. Издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес

ХХVІІ. Съставяне на акт за гражданско състояние на български гражданин с постоянен адрес в община Тервел, които са съставени в чужбина

ХХVІІІ. Съставяне на акт за раждане или акт за смърт на български гражданин с постоянен адрес в община Тервел, въз основа на влязло в сила съдебно решение, постановено от български съд

ХХІХ. Образуване и разглеждане на преписка за признаване и допускане на изпълнение на чуждестранно решение и други актове касаещи гражданското състояние на български граждани с постоянен адрес в община Тервел