П У Б Л И Ч Е Н   Р Е Г И С Т Ъ Р

На подадените декларации по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

№ по ред Име, презиме и фамилия Заемана публична длъжност Вид на декларацията
Декларация за несъвместимост(файл) Декларация за имущество и интереси – част ІІ (файл)
1 Живко Георгиев Кмет на община Тервел Чл.35, ал.1, т.1 Подадена в КПКОНПИ
2 Ружди Османов Кмет на кметство с. Ангеларий, общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1 Чл.35, ал.1, т.2
3 Джемалдин Ахмед Кмет на кметство с. Балик, общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1 Чл.35, ал.1, т.2
4 Милен Николов Кмет на кметство с. Безмер, общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1 Чл.35, ал.1, т.2
5 Шефкъ Джефер Кмет на кметство с.Бонево, общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1 Чл.35, ал.1, т.2
6 Ердинч Мехмедов Кмет на кметство с.Божан, общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1 Чл.35, ал.1, т.2
7 Междие Насъф Кмет на кметство с.Главанци, общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1 Чл.35, ал.1, т.2
8 Мехмедали Мехмедали Кмет на кметство с.Градница, общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1 Чл.35, ал.1, т.2
9 Метин Осман Кмет на кметство с.Гуслар, общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1 Чл.35, ал.1, т.2
10 Муталиб Халил Кмет на кметство с.Жегларци, общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1 Чл.35, ал.1, т.2
11 Гюлай Бекир Кмет на кметство с.Зърнево, общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1 Чл.35, ал.1, т.2
12 Софийка Йорданова Кмет на кметство с.Каблешково, общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1 Чл.35, ал.1, т.2
13 Нурия Зекериева Кмет на кметство с.Коларци, общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1 Чл.35, ал.1, т.2
14 Димо Миланов Кмет на кметство с.Кочмар, общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1 Чл.35, ал.1, т.2
15 Атанас Радев Кмет на кметство с.Кладенци, общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1 Чл.35, ал.1, т.2
16 Маринела Димитрова Кмет на кметство с.Нова Камена, общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1 Чл.35, ал.1, т.2
17 Юркие Мустафа Кмет на кметство с.Орляк, общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1 Чл.35, ал.1, т.2
18 Мерткан Исмаилов Кмет на кметство с.П.Савово, общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1 Чл.35, ал.1, т.2
19 Февзи Османов Кмет на кметство с.Поп Груево, общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1 Чл.35, ал.1, т.2
20 Пламен Иванов Кмет на кметство с.Сърнец, общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1 Чл.35, ал.1, т.2
21 Мария Петрова Кмет на кметство с.Честименско, общ.Тервел Чл.35, ал.1, т.1 Чл.35, ал.1, т.2

22 Катя Ганова Управител на „МЦ-Тервел“ ЕООД Чл.35, ал.1, т.1 Чл.35, ал.1, т.2

23 Аксел Наз-Исмаилова Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 *******
24 Галина Тончева Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 *******
25 Гюлчин Сали Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 *******
26 Диана Йорданова Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 *******
27 Живко Желязков Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 *******
28 Ибрям Сполу Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 *******
29 Иван Желязков Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 *******
30 Исмет Абил Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 *******
31 Костадин Станчев Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 *******
32 Маргарита Ковачева Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 *******
33 Мария Ангелова Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 *******
34 Марияна Пасева Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 *******
35 Нели Денева Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 *******
36 Нико Върбанов Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 *******
37 Никола Проданов Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 *******
38 Петко Колев Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 *******
39 Симеон Симеонов Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 *******
40 Стефка Димитрова Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 *******
41 Урал Кязим Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 *******
42 Фикрет Мюрсел Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 *******
43 Фикрет Ахмед Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 *******
44 Юнал Хамид Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 *******Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ пред ПК "ПКОНПИ" при Общински съвет гр.Тервел