П У Б Л И Ч Е Н   Р Е Г И С Т Ъ Р

На подадените декларации по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество мандат 2019-2023г.

№ по ред Име, презиме и фамилия Заемана публична длъжност Вид на декларацията
Декларация за несъвместимост(файл) Декларация за имущество и интереси – част ІІ (файл)
1 Аксел Наз-Исмаилова Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 Подадена в КПКОНПИ
2 Андрей Вълов Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 Подадена в КПКОНПИ
3 Бюрхан Дюкянджи Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 Подадена в КПКОНПИ
4 Венета Драганова Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 Подадена в КПКОНПИ
5 Вилия Цанкова Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 Подадена в КПКОНПИ
6 Даил Мехмед Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 Подадена в КПКОНПИ
7 Живка Ненова Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 Подадена в КПКОНПИ
8 Живко Желязков Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 Подадена в КПКОНПИ
9 Ибрям Сполу Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 Подадена в КПКОНПИ
10 Иван Иванов Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 Подадена в КПКОНПИ
11 Иван Желязков Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 Подадена в КПКОНПИ
12 Исмет Абил Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 Подадена в КПКОНПИ
13 Калоян Енчев Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 Подадена в КПКОНПИ
14 Мария Гочева Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 Подадена в КПКОНПИ
15 Марияна Пасева Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 Подадена в КПКОНПИ
16 Нико Върбанов Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 Подадена в КПКОНПИ
17 Петър Бончев Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 Подадена в КПКОНПИ
18 Пламен Желязков Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 Подадена в КПКОНПИ
19 Сали Сали Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 Подадена в КПКОНПИ
20 Стефко Денев Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 Подадена в КПКОНПИ
21 Фикрет Ахмед Общински съветник Чл.35, ал.1, т.1 Подадена в КПКОНПИ